Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Ağız dokularını etkileyen inflamatuvar hastalıklarda antioksidan sistemin ve sitokin gen polimorfizminin rolü

The role of antioxidant system and cytokine gene polymorphism on oral inflammatory diseases

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 195007 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Rekürrent aftöz stomatitis (RAS), tekrarlayan oral ülserlerle karakterize olan bir hastalık olmakla beraber RAS hastaları diger yönlerden saglıklıdırlar. RAS'ın immunolojik, genetik ve mikrobiyal temeli olabilecegi bazı literatürlerde bildirilmistir. Bu çalısmanın amacı Tümör Nekroz Faktör alfa (TNF-alfa) -308 (G/A) ve Interlökin- 10 (IL-10) -1082 (G/A) genetik polimorfizmleri ile RAS arasındaki muhtemel iliskiyi arastırmak ve hastaların tükürüklerinde oksidan/antioksidan durumu belirlemektir. Çalısmamızda 102 RAS hastası ve 108 saglıklı kontrol dahil edilmistir. 89 hasta ve 105 kontrolün TNF alfa -308 , 79 hasta ve 94 kontrolünde IL-10 -1082 genotiplemeleri yapılmıstır. Hasta ve kontrol grubunun serumlarında TNF alfa ve IL-10 seviyeleri ELISA yöntemi ile belirlenmis, tükürük örneklerinde ise protein, myeloperoksidaz (MPO), malondialdehit (MDA), süperoksit dismutaz (SOD), total peroksidaz ve total antioksidan kapasite (TAK) tayinleri gerçeklestirilmistir. Saglıklı kontrol ve RAS hastalarının sitokin gen polimorfizmleri karsılastırıldıgında, hasta grupta TNF alfa AA/AG genotipi yüksek oldugu, fakat istatistiksel olarak anlamlı olmadıgı belirlenmistir. IL-10 polimorfizmi için de istatistiksel anlamlılık bulunamamıstır. Hasta grubunda kontrole göre tükürük MPO, SOD, total peroksidaz ve MDA degerleri yüksek bulunurken, TAK ise düsük bulunmustur. Sonuç olarak bu çalısma enzimatik ve enzimatik olmayan antioksidan savunma sisteminin RAS hastalarında bozuldugunu göstermektedir.

Summary:

Recurrent aphthous stomatitis (RAS) is characterized by recurrent episodes of oral ulceration in an otherwise healthy individual. Some reports in the literature indicate that RAS may have immunological, genetic and microbiological bases. The purpose of the study was to investigate a possible association between the Tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) -308 (G/A) and Interleukin-10 (IL-10) -1082 (G/A) genetic polymorphisms in RAS and determine the oxidant/antioxidant status. 89 RAS patients and 105 healthy control were genotyped for TNF alpha and 79 RAS patients and 94 healthy control were genotyped for IL-10. TNF alpha and IL-10 levels were measured in serum with ELISA of RAS and controls. Salivary myeloperoxidase (MPO), superoxide dismutase (SOD), total peroxidase, total antioxidant capacity (TAC) and malondialdehyde (MDA), total antioxidant capacity, protein levels were measured. The cytokine genotyping results of patients were compared to those of healthy controls. It was found that TNF alpha -308 AA/AG polymorphism were higher in patient group than the healthy control but it is not statistically significant. No significant association was identified between TNF alpha -308 and IL-10 -1082 polymorphisms and RAS. Salivary MPO, SOD, total peroxidase activities and MDA levels were increased and TAC was decreased in patients with RAS in comparison with control subjects. In summary, this study demonstrated that enzymatic and nonenzymatic antioxidant defence systems are impaired in patients with RAS.