Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Ağız içi ve masaüstü tarayıcılar kullanılarak elde edilen CAD/CAM kuron restorasyonlarında iç uyumun in-vitro olarak incelenmesi

In vitro evaluation of marginal and internal fit of CAD/CAM crowns by using intraoral and extraoral scanners

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 361544 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu in-vitro çalışmanın amacı, direkt ve indirekt dijital ölçü tekniklerinin, elde edilen restorasyonlarınkenar ve iç uyumuna etkisinin değerlendirilmesinin yanında, farklı CAD/CAM sistemlerine ait tarayıcıların restorasyonların kenar ve iç uyumları üzerine etkilerini değerlendirmektir.Direkt ve indirekt dijital ölçü teknikleri kullanılarak, CAD/CAM sistemleri ile üretilen tam seramik kuron protezlerinin iç uyum ve kenar uyumlarını incelemek amacıyla 4 adet ağız içi tarayıcı, 3 adet masa üstü tarayıcı olmak üzere toplam 7 adet tarayıcı ile dijital ölçü elde edildi. Her tarayıcı ile 7'şer ölçü alınmış ve 49 adet tam seramik (IPS Emax CAD) kuron protezi hazırlandı. Düşük viskoziteli polivinilsiloksan ölçü materyali ile hazırlanan ve ana model ile restorasyon arasındaki aralığı taklit eden örnekler, micro-CT cihazında incelenmek amacıyla; hazırlanan fantom diş üzerine yerleştirildi.Her örnek ortalama 40 dk süre ile tarandı. Tüm örneklerin bukko-lingual ve mesio-distal yönde kesitleri alındıktan sonra toplam 14 noktada ölçüm yapıldı.Ağız içi tarayıcı sistemlerinin kenar ve iç aralık ortalaması, masa üstü tarayıcı sistemlerinden istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0.01). IntraOral Digitizer (E4D) grubunun kenar aralık ortalaması, Omnicam, Bluecam, InLab inEos X5, D700 ve Aadva (p<0.01) sistemlerinden anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Trios sisteminin kenar aralık ortalaması, Aadva sisteminden anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p<0.05). Diğer sistemlerin kenar uyumu ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Tüm elde edilen değerler klinik olarak kabul edilen sınırlar içindedir. Sonuç olarak kullanılan tarayıcı sisteminin, restorasyonların kenar uyumu ve iç uyumunu etkilediği sonucuna varılmıştır.

Summary:

Computer-aided design and computer-aided manufacturing (CAD/CAM) technologies were developed as an alternative to the conventional impression method with the aim of producing dental restorations in a standardized, reproducible, and efficient way. The purpose of this in-vitro study is to evaluate effect of intraoral and extraoral scanners on internal and marginal fit of lithium disilicate CAD/CAM crown restorations. An upper molar (26) made from a hard thermosetting acrylic material (Frasaco,Tettnag, Germany) was circumferentially prepared with 6 degrees of convergence, 2.0 mm incisal reduction and a 1.2 mm 360 degree chamfer with rounded inner angles using appropriate diamond burs. Digital impresions made by 4 intraoral (Bluecam AC, Omnicam AC, Trios, InraOral Digitizer) scannersand 3 extraoral scanners (D700, Aadva). Totally 49 full ceramic crown restorations were fabricated. İnternal fit and marginal fit evaluated by silicone replikas and micro-CT. Scanning with micro-CT was used to evaluate marginal and internal fit of ceramic crowns. The main advantages are that it is a non-destructive method that provides images of internal structure of the specimen, in section form, and at the same time it is only method that allows for a 3-D reconstruction in each sellected position. The extraoral scanner technique was presented better marginal and internal fit than intraoral scanner technique (p<0.01).Marginal and internal fit of IntraOral Digitizer (E4D) showed larger mean values than, Omnicam, Bluecam, InLab inEos X5, D700 and Aadva. Mean marginal fit measurements of Trios system was found significantly higher than Aadva system (p:0.020; p<0.05). No statistically difference was found between other systems (p>0.05). All measured values for internal and marginal fit was in the range of clinically acceptable values. It can be concluded that, digital impression systems and accuracy of milling machines influence the internal and marginal fit of CAD/CAM crown restorations.