Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Klinik Onkoloji Anabilim Dalı / Onkolojik Sitoloji Bilim Dalı

Ağız mukozasının kanserleri ve prekanseröz lezyonlarının tanısında IGF-1R, EZH2 ve laminin-5 ekspresyonu

Expressions of IGF-1R, EZH2 and laminin-5 in the diagnosis of cancers and precancerous lesions of the oral mucosa

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 444029 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmamızın amacı ağız mukozasında skuamöz hücreli karsinom ve prekanseröz lezyonlarından elde edilen yayma ve biyopsi örneklerinde IGF-1R, EZH2 ve Laminin-5 ekspresyonlarının immünhistokimyasal ve immünsitokimyasal yöntemle araştırılmasıdır. Çalışmamızda İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Onkolojik Sitoloji Bilim Dalı ve Tümör Patolojisi Bilim Dalı Laboratuarı'na sitopatolojik ve histopatolojik tanı amacıyla gönderilmiş olan, oral mukozada skuamöz hücreli karsinom, lökoplaki, eritroplaki ve eroziv/atrofik liken planus tanısı olan hastalar çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışma oral skuamöz hücreli karsinom, prekanseröz lezyonlar ve kontrol grubu olmak üzere üç grup içermektedir. Oral skuamöz hücreli karsinom ve prekanseröz grup için 38, kontrol grubu için 15 hastadan elde edilen biyopsi ve sitoloji materyali immünhistokimyasal ve immünsitokimyasal yöntemle, IGF-1R, EZH2 ve Laminin-5 ekspresyonları açısından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışmamızda elde edilen bulgulara göre, IGF-1R, EZH2 ve Laminin-5 antikorlarının skuamöz hücreli karsinom grubunda, kontrol grubu ve prekanseröz lezyon grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak daha fazla boyanma gösterdiği saptanmıştır. Sonuç olarak IGF-1R ve Laminin-5'in tümör gelişiminde, EZH2'nin tümör gelişimi ve prognozda kullanılabilecek markerlar olduğu gösterilmiştir. Aynı antikorlar ile sitolojik preparatlarda çok az olguda pozitif boyanma gözlenmiş ve fırçalama ile elde edilen materyalde bu markerların sağlıklı sonuç vermediği, biyopsi örneklerinin kullanılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Summary:

The aim of our study is to investigate the expressions of IGF-1R, EZH2 and Laminin-5 in smears and biopsy samples of precancerous lesions and squamous cell carcinoma of the oral mucosa, by immunohistochemistry and immunocytochemistry method. The study involved patients with clinical diagnoses of squamous cell carcinoma, leukoplakia, erytroplakia and erosive/atrophic lichen planus of the oral mucosa in the study group. The smears and biopsies sent for cytopathologic and histopathologic diagnosis to the laboratory of Istanbul University, Institute of Oncology, Departments of Oncological Cytology and Tumor Pathology, were evaluated. The study consisted of three groups; oral squamous cell carcinoma, precancerous lesions and control groups. Biopsies and cytological material of 38 patients for each study group with oral cell carcinoma and precancerous lesions and 15 patients for control group were examined and evaluated for IGF-1R, EZH2 and Laminin-5 by immunohistochemistry and immunocytochemistry methods. According to the findings obtained in this study, EZH2, IGF-1R and Laminin-5 antibodies revealed statistically significantly higher staining in the squamous cell carcinoma group, than both precancerous lesions and control groups. In conclusion, it is shown that IGF-1R and Laminin-5 can be used as markers in tumor development and EZH2 is a more efficient marker in tumor development and prognosis. The positive staining of the same antibodies were observed in very few of the cytopathological smears and it is concluded that immunocytostaining of these markers in brush material does not yield sufficient results, therefore biopsy specimens should be used for this procedure.