Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı

Ağız ve boyun bölgesi kanserli hastaların tükürüklerinde bazı DNA turnover enzim aktiviteleri

Activities of DNA turn-over enzymes in salivas of patients with cancer of the oral and neck region

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 123755 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ağız ve Boyun Bölgesi Kanserli Hastaların Tükürüklerinde Bazı DNA Turn-over Enzim Aktiviteleri Kanser gelişimi çeşitli biyokimyasal değişimleri takip eder. Ancak kanserin indüksiyon, promosyon ve gelişim mekanizmaları ile ilgili henüz yeterli bilgi yoktur. Adenozin Deaminaz (ADA) ve 5'-Nukleotidaz (5' -NT) purin ve DNA metabolizmasında önemli enzimlerdir. Bu çalışmanın amacı, kanserli dokuların cerrahi olarak çıkarılması öncesi ve sonrasında tükürükteki ADA ve 5' -NT enzim aktivitelerinin kontrol grubundaki sonuçlarla karşılaştırılması ve bu enzimlerin tükürükteki aktivitelerinin teşhis ve tedavide belirleyici olarak kullanılıp kullanılamayacağ ını araştırmaktır. Çalışmada, ameliyat öncesi ve sonrasında 17 larinks kanserli hastadan, 10 ağız kanserli hastadan ve 19 sağlıklı bireyden alınan tükürük materyalleri incelendi. ADA alktivitesinin tayini için Guisti' nin tanımladığı yöntem, 5' -NT aktivitesinin tayini için Campell in metodu kullanılmıştır. Hasta gruplarından tükürük materyalleri ameliyattan önce ve dört hafta sonra alınarak tedavi sonucunda enzim aktivitelerinde nasıl bir değişiklik olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Ağız kanserli hasta grubunda ameliyat öncesi ölçülen ADA miktarı diğer gruplardan düşük bulunmuştur. Bu da pürin ve DNA metabolizmasına karşı bir baskı mekanizması olarak açıklanabilir. Yine ağız kanseri grubunda ameliyat sonrası 5' -NT aktivitesi diğer gruplardan düşük bulunmuştur. Operasyon öncesi ve sonrası ağız ve50 larinks kanserlerinde tükürükteki ADA ve 5 '-NT enzim aktiviteleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.. Bu çalışmada ve literatürdeki diğer çalışmalarda olduğu gibi ağız ve boyun bölgesi kanserlerinde de ADA ve 5' -NT enzim aktiviteleri açısından bir genelleme yapmak mümkün değildir. Anahtar Sözcükler: Adenozin deaminaz, Ağız ve larinks kanserleri, 5'-Nükleotidaz, DNA turn-over enzimleri, Tükürük

Summary:

Activities Of DNA Turn-over Enzymes In Salivas Of Patients With Cancer Of The Oral and Neck Region Cancer development follows a series of biochemical changes. However, little is yet known of the mechanisms of cancer induction, promotion, development processes. Adenosine deaminase (ADA) and 5' nucleotidase (5 '-NT) are important enzymes participating in purine and DNA metabolisms. The aim of this study is to investigate saliva activities of ADA and 5 '-NT enzymes before and after surgical removal of cancerous oral and laryngeal tissues and to compare the results with those of the control subjects in order to decide whether saliva activities of these enzymes might be used as diagnostic and treatment enzyme markers. In this study, saliva samples were obtained from 17 patients with laryngeal cancer, 10 patients with oral cancer before and after the surgical operation and from 19 healthy volunteer subjects. ADA and 5 '-NT activities were made as described by Guisti and Campbell, respectively. We tried to establish enzymatic changes in saliva samples obtained before and after surgical treatment. In oral cancer group, ADA activities measured before surgical treatment were found lower than control and larygeal cancer group. Low ADA activities may be compensatuar mechanism against purine and DNA metabolisms. In oral cancer group, 5 '-NT activities measured after surgical treatment were found lower than other groups. No significant differences however existed between pre- and post operative saliva enzyme activities in the patient group.52 This study and other studies in literature shows that, it is not possible the activity of ADA and 5 '-NT enzymes in the oral and neck cancers. Key Words: Adenosine deaminase, Oral and neck cancers, 5 '-Nucleotidase, DNA turn-over enzymes, Saliva