Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Ağızda kullanılan Ni- Cr metal alaşımının oluşturduğu allerjik ve toksik reaksiyonlara elektromanyetik alanın etkisi

The effect of electromagnetic field on allergic and toxic reactions caused by Ni-Cr metal alloy which are used in a mouth

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 129857 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

143 ÖZET Ağızda Kullanılan Ni-Cr Metal Alaşımının Oluşturduğu Alerjik ve Toksik Reaksiyonlara Elektromanyetik Alanın Etkisi Araştırmamızda, diş hekimliği pratiğinde çok fazla kullanım alanı olan, Ni-Cr metal alaşımının oluşturduğu doku reaksiyonlarına karşı, tıpta geniş kullanım alanı bulmuş elektromanyetik alan uygulamasının olumlu veya olumsuz etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Ni-Cr içerikli Wiron 88 metal alaşımından elde edilmiş deney örnekleri farelerin sırtına deri altı bağ dokusuna subkutanöz implantasyon tekniği ile yerleştirilmiştir. Deney periyodu olarak 15, 30, 90 günlük 3 ayrı süre seçilmiş ve bu süreler sonunda 4 ayrı araştırma grubu ile EMA içinde ve dışında bırakılmış, implantlı ve implantsız farelerden elde edilen doku kesitleri histopatolojik olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar ki-kare testi ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Bu istatistiksel değerlendirmeler ışığında, EMA içinde ve dışında, implantlı ve implantsız olan farelere ait histopatolojik sonuçlar karşılaştırıldığında gerek nötrofil lökosit infiltrasyonu gerekse granülasyon dokusu oluşumu açısından EMA içinde bulunan implantlı farelerin 15 günlük periyot sonundaki histopatolojik değerlendirmeleri birbirine benzer sonuçlar vermiştir. Tedavi uygulama süresinin kısalığı göz önüne alınırsa, EMA içinde bulunan implantlı farelerde 1 5 günlük periyot tercih edilebilir. Ayrıca elde edilen sonuçlara göre implantlı olanlarda uygulanan EMA' nın kısa sürede iyileşmeyi hızlandırdığı gözlenmiştir. Anahtar Sözcükler: darbeli elektromanyetik alan tedavisi, Ni-Cr alerjisi

Summary:

144 SUMMARY The Effect of Electromagnetic Field on Allergic and Toxic Reactions Caused by Ni-Cr Metal Alloy Which are Used in a Mouth In our research, it's aim to search the possitive or negative effects of electromagtnetic field applications, widely used in medicine, aganist tissue reactions caused by Ni-Cr metal alloys that are widely used in dental practice. For this aim, experiment samples, which were made from Wiron 88 metal alloy were put in to mice's back region, medium line level by subcutaneus implant technique. 3 different experiment periods for chosen as 15, 30, and 90 days, and after this periods, 4 different experiment groups and tissue cross sections, which were obtained from mice's with or without implant and in EMF or out side EMF, were evaluated histopatologically. The resuls were evaluated statistical ly with a "ki-kare" test, within this statical evaluations,when histopatologic results beloning to mice's with or without implant, and in or outside EMF were compared for mice with implant in EMF, neutrophil leukocit infiltration and granulation tissue formation after 15 days period evaluations have given similar results with evaluations for mice without implant outside EMF after 90 days. Considering the short period of treatment, 15 days period for mice with implant in EMF can be preferred. In addition to mice with implant was observed to accelerata healing in short time. Key Words: Pulsed electromagnetic field treatment, Ni-Cr allergy.