Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

Ağızdan kullanılan bazı sülfonamid preparatlarının broilerlerde biyoeşdeğerliliği

Bioequivalence of some sulphonamide formulations following oral administration in broilers

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 194455 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZETAğızdan Kullanılan Bazı Sülfonamid Preparatlarının Broilerlerde BiyoeşdeğerliliğiBu çalışma, etlik piliçlerde ağızdan kullanılan iki farklı sülfametoksazol-trimetoprim (SMZ-TMP)kombinasyonunun biyoeşdeğerliliğini belirlemek amacı ile yapıldı.Çalışmada 28 günlük, ilaç uygulanmamış, 40 adet (Ross 308 ırkı) etçi piliç kullanıldı. Hayvanlar hergrupta 10 hayvan olacak şekilde 4 deneme grubuna ayrıldı. Grup 1'dekilere damar içi, Grup II, GrupIII ve Grup IV'deki hayvanlara kursak içi yoluyla (100 mg/kg c.a dozunda sülfametoksazol ve 20mg/kg c.a dozunda trimetoprim) ilaç verildi; ilaç verildikten sonra 5., 15., 30. ve 45. dakikalar ile 1.,1,5., 2., 3., 4., 6., 9., 12., 18., 24. ve 36. saatlerde steril tüplere kan örnekleri alındı.Plazma SMZ ve TMP yoğunlukları etilasetat ile özütleme işleminden sonra HPLC kullanılarakbelirlendi. Özütleme aşamasında internal standart olarak sülfakinoksalin standardı ( S) kullanıldı. Heriki etkin maddenin damar içi verilmesini takiben belirlenen plazma yoğunluğu-zaman eğrisinden ikibölmeli dışarıya açık modele göre dağıldıkları anlaşıldı.Yöntemin duyarlılığı SMZ için 0,021 µg/ml, TMP için ise 0,016 µg/ml; geriye kazanç SMZ için%93,97±7,57 ve TMP için %95,33±5,58 olarak tespit edildi. Trimetoprimin ortalama 3,3. dakika;SMZ'nin 4,8. dakika; S'nin 13,7. dakikada pik verdikleri belirlendi.Biyoeşdeğerliğin değerlendirilmesinde Grup III (referans, A ilacı) ve Grup IV (test, B ilacı) ilaçlarıkarşılaştırıldığında SMZ ve TMP için EAA ve Ydoruk ortalama değerlerinde bir azalma görülürken,tdoruk değerlerinin değişmediği görüldü. Sülfametoksazol ve TMP için A ve B ilacında EAA ve Ydorukdeğerlerinin alt, üst sınırların ve ortalamalarının karşılaştırılmasında üç değerin de kabul edilebilirsınırlar içerisinde (%80-125) olduğu görüldü. Çalışmadan elde edilen veriler iki ilacın birbirleriyleeşdeğer olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak bu iki ilacın birbirinin yerine, yani ?değiştirilebilir ilaç?olarak kullanılabileceği söylenebilir.Anahtar kelimeler: Sülfametoksazol, trimetoprim, biyoeşdeğerlilik, farmakokinetik, etçi piliç.

Summary:

SUMMARYBioequivalence of Some Sulphonamide Formulations Following Oral Administration in BroilersThe present study was carried out to determine the bioequivalence of two different combinations ofsulphamethoxazole-trimethoprim (SMZ-TMP) used orally in broiler.In the present study, 40 unmedicated 28 daily-old chicks (Ross 308) were used. Animals were dividedinto 4 experimental groups each containing 10 chicks. The combination (100 mg/kg BW SMZ plus 20mg/kg BW TMP) was given to Group I via intravenous route and Group II, III and IV via intracroproute. Blood samples were taken into sterilized tubes at 5., 15., 30. and 45. minutes and 1., 1,5., 2., 3.,4., 6., 9., 12., 18., 24. and 36. hours following drug administration.Plasma SMZ and TMP concentrations were measured by HPLC following ethylacetate extractionprocess. Sulphaquinoxaline standart (IS) was used as internal standart for extraction. The plasmaconcentration-time curve, determined following the administration of both drug samplesintravenously, showed that both drugs distributed according to two-compartment open model.The sensitivity of the extraction method was detected with a lower limit of 0,021 µg/ml, for SMZ and0,016 µg/ml for TMP; the mean recovery value of the extraction procedure was about 93,97% forSMZ and 95,33% for TMP. The mean retention time for TMP, SMZ and IS were obtained at 3,3, 4,8and 13,7 min, respectively.When compared the drugs of Group III (reference; A) and Group IV (test; B) for SMZ and TMPbioequivalence mean AUC and Cmax values were decreased versus unchanged tmax values. Minimum,maximum and mean AUC and Cmax values for SMZ and TMP were found to be in acceptable ranges(80-125%). Data obtained by the present study showed that both drugs had similar bioequivalence. Asa result it was concluded that both drugs could be used instead of each other as an ?inter-changeabledrug?.Key words: Sulphamethoxazole, trimethoprim, bioequivalence, pharmacokinetic, broiler.