Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Eczacılık Bölümü / Analitik Kimya Anabilim Dalı

Agomelatinin sıvı kromatografi yöntemi kullanılarak tabletlerden analizi

Determination of agomelatine in tablets using liquid chromatography

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 340857 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Agomelatin, 2000'li yılların başında geliştirilen, melatonerjik reseptör agonisti ve 5-HT2C reseptör antagonisti olan bir ilaç molekülüdür. Yetişkinlerde major depresif atakların tedavisi için kullanılmakta olan uyku üzerine olumlu etkiler gösterebilen antidepresan bir ilaçtır. Bu çalışmanın amacı tabletlerdeki agomelatinin miktar tayini için ucuz, basit ve duyarlı bir analitik yöntem geliştirmektir. Deneysel çalışmalarda temel olarak yüksek performanslı sıvı kromatografisi tekniği kullanılmakla birlikte yöntem geliştirme basamaklarında UV ? görünür bölge spektrofotometrisinden de yararlanılmıştır. Analizlerde kullanılan C18 ? bağlı monolitik silika ve C18 ? bağlı "fused-core" silika kolonların kromatografik performansları ve elde edilen analitik verilerin karşılaştırılması gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve uluslararası validasyon uygulamalarına göre yöntem geçerliliği sınanmıştır. Bu çalışma sonunda rutin tablet analizlerinde güvenle kullanılabilecek yeni bir yöntem önerilmiştir. Anahtar Kelimeler: Agomelatin, yüksek performanslı sıvı kromatografisi, tablet analizi, farmasötik analiz.

Summary:

Agomelatine, a drug molecule, which was developed at the beginning of 2000's, is a melatonergic receptor agonist and 5-HT2C receptor antagonist. It is an antidepressant drug, which is in use for the treatment of major depressive episodes in adults and may possess positive effects on sleep. The aim of this study is to develop a cheap, simple and sensitive analytical method for determination of agomelatine in tablets. Although high performance liquid chromatography is used principally in the experimental studies, UV ? visible spectrophotometry was also utilized in the method development steps. Comparison of chromatographic performances and analytical data obtained using C18 ? bonded monolithic silica and C18 ? bonded "fused core" column was realized. The results were evaluated statistically and the validity of the method was assessed according to the international validation practices. At the end of this study a new method, which can be securely utilizable in the routine tablet analyses was proposed. Keywords: Agomelatine, high performance liquid chromatography, tablet analyses, pharmaceutical analysis