Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Agos and Armenian community: An inquiry on the reformulation of Armenian identity in Turkey

Agos ve Ermeni kimliği: Türkiye'de Ermeni kimliğinin yeniden yapılandırılması üzerine bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 381664 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study presents the process of identity reformulation of Armenian community in Turkey through analyzing the Armenian-Turkish newspaper Agos between February 1996 and May 2014. This study explores Armenian identity in social constructivist terms treating Agos as a political text. In this inquiry, first, analytical elements of Armenian identity in Turkey are determined as civic life and political representation, 1915 narratives and collective memory, and religion. Secondly, Agos's reflection of Armenian identity in Turkey is analyzed in reference to those identity elements. The analysis is divided into four time periods. Key conclusions drawn from the analysis point to the evolution of the Armenian identity toward a more heterogeneous structure. The main conclusion of this study is the active role and importance of the debates structured around Islamized Armenians in the reformulation process of Armenian identity in Turkey as reflected through Agos. The study highlights the need to treat the Armenian identity and community in hybrid terms basing this argument on the role of Islamized Armenians on the Armenian identity's reformulation process in Turkey.

Summary:

Bu çalışma, Türkiye'deki Ermeni toplumunun şubat 1996 ve mayıs 2014 arasında kimliğini yeniden yapılandırma sürecini Agos'u analiz ederek ve Müslümanlaştırılmış Ermeniler tartışmalarına odaklanarak sunmaktadır. Bu araştırmada Agos siyasi bir metin olarak ele alınmış ve Ermeni kimliği sosyal yapısalcılık çerçevesinde incelenmiştir. İlk olarak Türkiye'deki Ermeni kimliğinin analitik unsurları; sivil hayat ve siyasi temsil, 1915 anlatıları ve kollektif hafıza ve din olarak belirlenmiştir. İkinci olarak Agos'un Türkiye'deki Ermeni kimliğini yansıtması da belirlenen kimlik unsurularına göre incelenerek Ermeni kimliğindeki değişim tarif edilmiştir. Analiz dört kısma bölünmüştür. Analizin temel sonuçları Ermeni kimliğinin daha heterojen bir yapıya doğru ilerlediğini göstermiştir. Araştırmanın ana sonucu Türkiye'deki Ermeni kimliğinin yeniden yapılanması sürecinde İslamlaştırılmış Ermenilerin Agos tarafından yansıtılan aktif rolü ve önemidir. Bu çalışma, Türkiye'deki Ermeni kimliğinin ve topluluğunun melez kavramlarla ele alınması gerekliliğinin altını çizerken bu argumanı Müslümanlaştırılmış Ermenilerin Ermeni kimliğinin yeninden yapılandırılması sürecindeki etkisi üzerine kurmuştur.