Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Periodontoloji Anabilim Dalı

Agresif periodontitisli bireylerin genetik özelliklerinin araştırılması

Genetic evaluation of agressive periodontitis patients

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 115964 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

120 6. ÖZET Periodontitis; dişler ve çevresindeki sert ve yumuşak dokuları etkileyen, konak savunma elemanlarının mikrobiyal faktörler ile giriştikleri savaşın sonunda ortaya çıkan, iltihapsal bağışık yanıtın görüldüğü bir hastalıktır. Periodontal hastalıkların diğer enfeksiyöz hastalıklardan en önemli farkı, enfeksiyon etkeni olan bakterilerin iyileşme ile birlikte yok edilememesi veya ortamdan tamamen uzaklaştırılamamasıdır. Bu durum periodontal hastalık patogenezinde, çevresel ve genetik risk faktörlerini daha da ön plana çıkartmaktadır. Bu araştırmanın amacı, bir grup agresif periodontitisli ve sağlıklı bireyin bağışık yanıtını etkileyebilecek genetik özelliklerini karşılaştırmaktır. Çalışmada 43 lokalize agresif periodontitisli (LAP) ve 57 generalize agresif periodontitisli (GAP) birey ile 114 sağlıklı birey incelenmiştir. Alınan kan örneklerinden elde edilen DNA'da, lipopolisakkarit bağlayıcı protein (LBP), doğal bağışıklık ile ilişkili makrofaj proteini (Nramp1), toll benzeri reseptörler4 (TLR4), interlökin 1alfa(İL1a), interlökin 1 beta (İLip), interlökin 4 (İL4), FcgammaR3b ve FcgammaR2a polimorfizmleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, gruplar içerisinde ve gruplar arasında alel ve genotip dağılımları yönünden karşılaştırılmıştır. Bulgular incelendiğinde LBP, Nramp1, TLR4, İL1a, İL1p, FcgRllla polimorfizmleri, LAP, GAP ve kontrol gruplarında istatistiksel olarak anlamlı bir dağılım göstermezken FcgRlla H/R131 polimorfizmi için LAP, GAP ve kontrol grupları arasında genotip dağılımındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. İL4 3. intron polimorfizmi, LAP, GAP ve kontrol gruplarında anlamlı alel ve genotip dağılımı göstermezken, agresif periodontitis (LAP+GAP) ve kontrol grubu karşılaştırıldığında genotip dağılımı anlamlı derecede farklı bulunmuştur. Sonuçlar literatürde yer alan diğer çalışmalar ile karşılaştırıldığında çok sayıda farklılıklar olduğu görülmüştür. Daha fazla sayıda polimorfizmin daha yüksek sayıdaki hasta gruplarında incelenmesi,- agresif periodontitislerin patogenezinin genetik olarak ortaya konmasını sağlayacaktır.

Summary:

121 7. İNGİLİZCE ÖZET Periodontal diseases are heteregenous group of diseases characterized by severe loss of alveolar bone. The immunoinflammatory response to microbial factors and connective tissue and bone metabolism, as well as the effect of environmental, genetic and acquired risk factors on the etiology of aggressive periodontitis have been identified by several investigators. The aim of this study was to investigate thepolymorphisms of lipopolysaccharide binding protein (LBP), natural resistance associated macrophage proteini (Nrampl), toll like receptors4 (TLR4), interleukinl alfa (IL1a), interleukinl beta (ILip), interleukin4 (IL4), FcyR3b, FcyR2a through an aggressive periodontitis population and healthy controls. LBP, Nrampl, TLR4, İL1a, İLip, FcgRllla polymorphisms did not have any statistically significant differance when compared within LAP, GAP and controls while IL4 polymorphism allele distrubution and FcyRlla polymorphism genotype distrubution was statictically significant between LAP, GAP ve controls. The results have some conflicting outcomes when they are compared to other studies and here many unaswered questions for the genetics of aggressive periodontal disease. Future studies should continue with more polymorphisms and larger study gropus from different populations.