Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı / Kentsel Tasarım Bilim Dalı

Agri-tourism: As a new element of rural development

Agro-turizm: Yeni bir kırsal kalkınma elemanı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 177472 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis study is developed under the lights of new developments related to rural tourism sector in the world. With the effects of emerging term `sustainability? in 1980s, sustainable tourism concept has found new implementation areas. The increasing demand on the tourism activities taking place in rural areas has lead the governments to find ways of benefiting from this tendency in a sustainable way. Since the early 1990s, a new type of rural tourism called as agri-tourism has been developed as a concept that integrates agriculture and tourism activities in the western world. Whether it is evaluated as a tourism or agriculture development element, it is a new element of country planning. Nowadays, it is seen that there is also a new tendency for agri-tourism at local level through local initiatives in Turkey. Although there is still no governmental regulation for agri-tourism activities, political and practical developments demonstrate that the sector should be evaluated as a planning element for Turkey. The main purpose of this study is examining the planning element characteristic of agri-tourism concept as an element for enhancing the rural tourism activities in Turkey. To achieve the purpose of planning element characteristic of agri-tourism, two examples from EU- Lublin and Tuscany Regions were examined to understand the dynamics of agri-tourism as a planning element. For these study interpretative-comparative-textual method is used. Accordingly, the present condition in Turkey is evaluated through the obtained data and SWOT Analysis method was employed for analyzing the data. Accordingly, some suggestions are presented for developing agri-tourism sector in Turkey. Keywords: Agri-tourism, rural tourism, alternative tourism, sustainable tourism, rural development

Summary:

Bu tez çalışması, kırsal turizm sektöründeki yeni gelişmeler ışığı altında geliştirilmiştir. 1980'li yıllarda sürdürülebilirlik kavramının doğmasıyla birlikte sürdürülebilir turizm kavramı da doğmuştur. Kırsal alanlardaki turizm aktivitelerine artan ilgi, hükümetleri bu eğilimden sürdürülebilir bir şekilde faydalanmaya yönlendirmiştir. 1990'lı yılların erken dönemlerinden beri batı dünyasında agro-turizm adı verilen, tarım ve turizm aktivitelerini birleştiren bir turizm türü gelişmiştir.Görülmektedir ki, sadece gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de bu turizm türünden alternatif kalkınma amacıyla faydalanılmaktadır. Son zamanlarda Türkiye'de de bu turizm türüne yerel seviyelerde artan bir ilginin olduğu bilinmektedir. Her ne kadar Türkiye'de henüz agro-turizm aktiviteleriyle ilgili olarak yasal düzenleme yoluna gidilmediyse de politika ve uygulama alanlarındaki gelişmeler Türkiye'de bu sektörden planlama elemanı olarak faydalanılabileceğini göstermektedir. Bu çalışmanın ana amacı agro-turizm kavramının planlama elemanı olma özelliğini incelemektir. Bu amaçla Lublin ve Toskana Bölgeleri'ndeki agro-turizm uygulamaları incelenmiştir. Bu çalışmada yorumlayıcı-karşılaştırmalı-metinsel bir yöntem kullanılmıştır.Ardından elde edilen bilgiler ışığında Türkiye'deki mevcut durum incelenmiştir.Bu çalışmada, görüşme ve gözlem tekniği kullanılarak elde edilen bilgiler SWOT Analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak sektörün Türkiye'de geliştirilebilmesi için öneriler sunulmuştur. Anahtar kelimeler: Agro-turizm, kırsal turizm, alternatif turizm, sürdürülebilir turizm, kırsal kalkınma