Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı

Agricultural policy in Turkey: Evaluation of wheat support policy efficiency using policy analysis matrix

Türkiye'nin tarım politikası: Politika değerlendirme matrisi yaklaşımıyla buğday destek programın etkinliğinin değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 393007 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

With the overall spending for agriculture mostly in the form of the distorting support measures constantly rising, effects of such policy instruments need to be clearly presented in order for the policy to be justified or abolished In Turkey different policies have been introduced since the formation of the Republic in 1923 Government intervention has been present in the agriculture ever since Historically, price supports in combination with input subsidies and border protection have been major policy instruments While some authors argue that this type of agricultural support are proved to distort prices and impose net losses on society, others think that intervention in the agricultural sector can correct market failures, stabilize prices and increase income; support programs have positive impact on growth through investments in infrastructure, new technologies or provision of public goods Farm policies in most countries are argued to be inefficient and serve only the wealthiest farmers Agricultural policy in Turkey is being under scrutiny for its distorting effects mainly due to high price supports and input subsidies Direct area-based production coupled support in Turkey is planned to rise from 29% of total budget for agriculture in 2013 to 45% until 2018 According to OECD indicator Total Support Estimates is much higher than in EU-27 and USA, indicating the high level of domestic support, taxes and tariffs Wheat as a major crop product in Turkey has been supported since the early days of Republic Despite the high level of support, wheat production efficiency stayed relatively low, with average yields being almost two times lower than average wheat yields in major wheat producing countries High input costs combined with relatively low yields leave Turkish farmers with low profits and farmers are not able to recover their variable costs of production Agricultural policymakers attempted to solve the problem by raising domestic prices, and thus cushion the effects of high production costs In the end, Turkish consumers are the ones who bear the highest costs of agricultural policy Considering both international criticism regarding Turkish agricultural policy as well as implications in the domestic agricultural market, it is necessary to understand the relationship between current agricultural policy and market conditions Using the Policy Analysis Matrix (PAM) domestic and trade policy for wheat, as a major crop product is assessed in order to determine the divergence or distortion effects of the current Turkish agricultural support policy For this purpose data from 2010/2011 planting season on wheat production level, costs, revenues and profits at private and social prices are used to calculate different indicators within the PAM analytical framework Calculations are made for rainfed common wheat with maximum and minimum yield potential depending on the crop care activities performed, as well as for irrigated common and durum wheat cultivation in Turkey Results have shown that wheat production and profitability in Turkey highly depends on the weather season, with variations depending on the rainfall and general weather conditions In case of the unfavourable weather Turkey relies more on import due to fall in domestic production ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Turkiye'de tarım alanında çeşitli desteklerle sürdürülen piyasa müdahalesi sonucu tarımsal harcamalar sürekli yükselmektedir Bu tür bir politikanın sürdürülmesi veya sona erdirilmesi için desteğin çiftçi kârlılıkları ve sosyal refah üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi gerekmektedir Tarım destekleri 1923'te Cumhuriyet'in kuruluşu ile beraber başlamış ve bugüne kadar farklı şekillerde devam etmiştir Fiyat destekleri, girdi sübvansiyonları, sınır koruma ile birlikte destekleme politikasının önemli araçları olmuştur Bazı çalışmalarda, girdi ve fiyat sübvansiyonlarının, fiyatları yükseltip piyasa dengesini bozabildiği ve toplum açısından net kayıplara yol açtığı öne sürülürken, diğer yandan tarım sektöründeki müdahalenin piyasa başarısızlıklarını düzeltmek, fiyatları stabilize etmek ve gelir artırmak gibi olumlu sonuçlarına işaret eden görüşler de bulunmaktadır Öte yandan destek programları, altyapı veya yeni teknolojilere yatırımlar ile tarım sektörününün büyümesine olumlu etki sağlar Buna rağmen tarım politikasının bir çok ülkede verimsiz olduğu ve bu politikanın sadece zengin çiftçilere avantaj sağladığı yönünde şikayetler de sürmektedir Türkiye'nin fiyat destekleri ve girdi sübvansiyonları, dünya tarımsal üretimi ve rekabati üzerinde etkili olduğu için uluslarası kuruluşlar tarafından da ayrıntılı olarak izlenmektedir Öte yandan 2013 yılı bütçesindeki payı % 29 düzeyinde olan ekili alan başına desteğin, 2018 yılında % 45'e ulaşacağı planlanmaktadır OECD Toplam Destek Tahmini göstergesine göre Türkiye'de toplam destek ödemelerinin AB-27 ve ABD'ye göre çok daha yüksek olduğu görülmektedir Yüksek desteğe rağmen kırsal bölgelerde gelir oldukça düşük kalmakta, bu duruma kırsal bölgelerdeki tarım dışı çalışma fırsatlarının düşüklüğü eklenince alternatif gelir kaynağı yoksunluğu sonucu, çiftçiler hem tarım sektörünü hem de kırsal bölgeyi terk etmektedir Sonuç olarak halihazırda tarımsal politikanın sektördeki sorunları çözme çabalarının yetersiz kaldığını söylemek mümkündür Türkiye'de tarımsal üretimde büyük yer tutan buğday üretimi Cumhuriyet'in ilk günlerinden beri desteklenmektedir Destek yüksek düzeyde olmasına rağmen, Türkiye'nin buğday üretim verimliliği dunyanın en büyük buğday üreticileriyle karşılaştırıldığında ortalama olarak iki kat daha düşüktür Diğer kurak olan ülkelerdeki gibi buğday verimi en büyük üreticilerle karşılaştırıldığnda daha yüksektir, ancak Türkiye'de kişi başı buğday tüketimi çok yüksek olduğundan dolayı fazla ihracat yapılamıyor; ithalat yapılmak zorunda kalınır Bununla birlikte yüksek girdi maliyetleri çiftçinin kazancını olumsuz etkilemektedir Girdi fiyatlarının yüksekliği Türkiye'deki vergi ve gümrük tarifelerinden kaynaklanmaktadır Devlet, yerel fiyatları yükselterek yüksek üretim maliyetlerinin etkilerini hafifletmeye çalışıyor Sonuç olarak, tarım politikasının yüksek maliyetlerini ödemek zorunda kalan nihai tüketici olmaktadır Bu bağlamda devlet tarafından üstlenilen tarım politikalarının çiftçi, sosyal refah, ekonomik verimlilik ve tarım sektörünün rekabet gücü üzerindeki etkisini anlamak büyük önem taşımaktadır Bu nedenle, bu çalışmada tarım politikasının etkisi buğday üretimi üzerinde değerlendirilmiştir Bu değerlendirmenin ilk kısmında Politika Analizi Matrisi (PAM) kullanılarak dört farklı buüğday üretimi tipi değerlendirilmiştir: bakım faliyetleri yapılan ve yapılmayan kuru tarım, ekmeklik ve makarnalık sulu tarım Kuru/sulu ekmeklik ve makarnalık buğday üretiminde yurtiçi ve ticaret politikası verimliliği ve rekabet gücü gibi parametler hesaplanmıştır PAM analitik çerçevede farklı göstergeleri hesaplamak için 2010/2011 buğday ekim sezonun özel ve sosyal fiyatlarla; maliyetler, gelir ve kâr verileri kullanılmıştır Sonuç olarak, Türkiye'de buğday üretiminin özel ve sosyal kârlılığı kuru ve sulu buğday tarımı için değerlendirilmiştir Buğday tarımın karlılığı hava koşullara bağlı olarak yıldan yıla değişiyor Kuraklık olduğu durumlarda Türkiye'deki kişi başı yüksek buğday tüketimi ithal edilerek çözülüyor, fakat 2010/2011yılında buğday üretimi ortalamasından daha yüksekti Çftçilerin elde edilen kar da kuru ve sulu tarımın arasında oldukça farklı olduğu görülmüştü Bu nedenle de Türkiye su potansiyeli daha tasarrüflü bir şekilde kullanılmasına özen gösterilmelidir Stratejik ürün olan buğdayın üretimi hava koşullara bağlı olduğundan dolayı verimi ve çiftçilerin kazancını arttırmak amacıyla su potansiyeli ve gübre kullanımı optimize edilmelidir Bu çalışmanın ikinci kısmında Türkiye'nin en yaygın yüksek verimi olan kuru buğday tarımın PAM duyarlılık analizi yapılmıştır Duyarlılık analizinde girdi parametreleri değiştirilerek farklı senaryolar oluşturulmuştur Elde edilen sonuçlara göre Türkiye'de verimi arttırmak ve girdi fiyatlarını azaltmak en önemli amaçlardan biri olmalıdır Senaryolarda verimi yükseltilerek hem çiftçinin kâr edebildiği, hem de sosyal refahın yükseldiği görülmüştür Yapılan duyarlılık analizi buğday üreticilerinin kâra başlaması için girdi fiyatlarının en az %20 oranında düşmesi gerektiğini ortaya koymuştur Diğer bir senaryoda AB politikasının araçları kullanılarak rekabet gücü gibi parametler incelenmiştir Türkiye'de tarımsal verimsizliği engellemek üzere yapılacak çalışmalar, AB tarım politikasının geçmiş deneyimlerinden ve reformlarından mutlaka yararlanmalıdır Bu doğrultuda doğrudan girdi ve fiyat desteklerinin düzenlenmesi gerekmektedir Türkiye'de tarımda gerçekleştirilecek iyileşme, ayrıca Türkiye'nin AB üyeliğine de olumlu etki yapacaktır Türk tarım politikasının ilk ve en önemli amacı verimliliği yükseltmek ve birim alandan elde edilecek geliri arttırmak olmalı, bunun yanında teknolojik gelişme ve çiftçilerin yeni üretim süreçleri ile ilgili eğitilmesi hedeflenmelidir Bu şekilde devlet, tarımsal politikanın etkinliğinin artmasını sağlayacaktır Diğer yandan verimliliği yükseltmek için önemli bir nokta olan gübre kullanımı optimize edilmelidir Gübre kullanımının dünya genelindeki istatistiklerine bakıldığında; verimliliğin kullanım ile doğru orantılı olduğu görülür Türkiye'de dekar başına gübre kullanımı Avrupa Birliği ve OECD gübre kullanımın ortalamasının altındadır Bu da verimliliğe açıkça etki etmektedir Ayrıca, buğday üretiminde gübre kullanımı artırılacak ise, gübre fiyatlarının düşmesi de gereklidir Bu çalışmada üretim, maliyet ve fiyat ile ilgili istatistiksel verilere bakıldığında buğday üretiminin kârlılığı ve etkinliği yıldan yıla değişken olduğu görülmüştür ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.