Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Agricultural reuse of water and nutrients from wastewater treatment in Izmir region

İzmir bölgesindeki atıksu arıtımından gelen suyun ve besin maddelerinin tarımda yeniden kullanılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 313764 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Rapid urbanization and population growth have represented a great challenge to water resources management, since wastewater generated in urban areas forms a non-conventional source, wastewater reuse is being recognized as a sustainable water management approach. This study focuses on with the potential and practibility of implementing wastewater reuse techniques in İzmir region, especially with the aim to use treated wastewater and nutrient for agriculture. To this end, qualititative and quantitative agricultural water demand were considered.This thesis introduces a wastewater reuse planning model and optimization method with an emphasis on the wastewater treatment technology used as well as the agricultural demand in the area of the study. The model was developed with considerations over water quality, wastewater treatment and discharge. The objective of the model is to upgrade existing wastewater treatment plants or to design new treatment plants in regard to reuse wastewater in agriculture. The model is also capable of comparing treatment technologies from the point of design and cost. Three case studies were represented so as to demonstrate the modeling process and optimization studies for agricultural irrigation.

Summary:

Hızlı kentleşme ve nüfus artışı su kaynakları yönetiminde büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Kentsel bölgelerden kaynaklanan atıksular konvansiyonel olmayan bir kaynak olduğundan, atıksuların yeniden kullanımı sürdürülebilir bir su yönetimi yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırma İzmir bölgesinde atıksuların yeniden kullanımı için gerekli olan teknolojilerinin potansiyeli ve uygulanabilirliği; özellikle de tarımsal amaçla geri kullanımına odaklanılmiştir. Bu amaçla kalitatif ve kantitatif tarimsal su ihtiyaci dikkate alınmıştır.Bu tez atıksuyun yeniden kullanılmasını planlayan bir model ve optimizasyon yöntemi sunmaktadır. Sunulan bu çalışmada atıksu arıtma teknolojileri ve bununla birlikte çalışılan bölgenin tarımsal su ihtiyaci dikkate alınmıştır. Model su kalitesi, atıksu arıtımı ve deşarjı göz önüne alarak geliştirilmiştir. Kullanım amacı tarımsal sulamaya yönelik olarak mevcut atıksu arıtma tesislerini geliştirmek veya yeni atıksu arıtma tesisleri tasarlamaktır. Model aynı zamanda arıtma teknolojilerini tasarım ve maliyet açısından da karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Modelin kullanımını ve tarımsal sulama için gerçekleştirilen optimizasyon sonuçlarını göstermek için üç adet örnek çalışma sunulmuştur