Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Nöroloji Anabilim Dalı

Ağrılı diyabetik polinöropati ile hipertrigliseridemi ve hiperkolesterolemi ilişkisi

Association of painfull diabetic neuropathy with hypertrigliceridemia and hypercholesterolemia

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 111933 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Diabetes Mellitus (DM), sık rastlanan metabolik bir bozukluk, Tip II DM ise en sık rastlanan diyabet formudur. Diyabetin nörolojik komplikasyonları arasında en sık görüleni diyabetik nöropatidir. Ağrı da diyebtik nöropatili hastalarda sık görülen bir yakınmadır. Diyabetik nöropati ve diğer ağrılı nöropatilerde lipid bozukluğunun bulunması, bu konuda bazı gözlemler ve yayınlar olması ağrılı diyabetik nöropati ile lipid bozukluğu arasında bir ilişki olup olmadığı sorusunu akla getirmektedir. Literatürde periferik nöropati ve lipid bozukluğu ile ilgili az miktarda yayın mevcuttur. Bu çalışma, diyabetik nöropati ön tanılı 90 kişilik hasta grubu ve ılımlı düzeyde parestetik yakınması ve hiperlipidemisi olan, fakat nöropati tespit edilmeyen 20 kişilik kontrol grubu ile yapılmıştır. Hastalar ayrıntılı öykü, nörolojik muayene, Total Nöropati Skoru ile değerlendirilmiş olup EMG yapılmış ve açlık kan şekeri, HbAlc, total kolesterol, trigliserid düzeylerine bakılmıştır. Hastaların 49'unda ağrılı diyabetik nöropati tespit edilmiş, ağrısı olan grup ile ağrısı olmayan grup arasında lipid düzeyleri açısından karşılaştırma yapılmış ve korelasyon olup olmadığına bakılmıştır. Yine pozitif duysal semptomları olan grup ile olmayan grup arasında lipid düzeyleri açısından karşılaştırma yapılmıştır. Hem ağrılı diyabetik nöropatisi olanlarda, hem de pozitif duysal semptomları olanlarda lipid yüksekliği ile ilgili olarak istatistiksel olarak bir anlam bulunamamıştır. Buna karşın, ağrılı diyabetik nöropatisi olanlarda ve pozitif duysal semptomları olanlarda lipid düzeylerinin, özellikle de trigliserid düzeylerinin yüksekliği dikkatimizi çekmiştir. 90 kişilik DM grubunda 10 hastada ince lif diyabetik nöropati tespit edilmiş olup bu grupta da trigliserid düzeylerindeki yükseklik dikkat çekici bulunmuştur. Sonuç olarak, ağrılı diyabetik polinöropati ile hiperkolesterolemi ve hipertrigliseridemi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir bulgu elde edilememiş olmasına karşın, bu grup hastalarda lipid yüksekliği, özellikle trigliserid yüksekliği tespit edilmiştir. Bu bulgu da bu konuda daha ayrıntılı ve geniş kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğini düşündürmektedir. 42

Summary:

SUMMARY Diabetes Mellitus (DM) is a frequently encountered metabolic disorder whereas DM type II is the commonest form. Among neurological complications of diabetes, diabetic neuropathy is seen the most often. Pain is also a usual complaint among patients with diabetic neuropathy. The presence of lipid metabolism disorders in diabetic and painful neuropathies, and the existence of some observations and articles supporting this coexistence states a doubt whether there is a correlation between painful diabetic neuropathy and lipid metabolism disorder. Medical archives and articles about lipid metabolism and peripheral neuropathy are only a few in number. Our study was done with a patient group of 90 who were diagnosed with diabetic neuropathy and a control group of 20 patients who were not diagnosed with neuropathy and who had mild paresthetic complaints and hyperlipidemia. Patients were evaluated with a detailed history of the illness and neurological examination, total neuropathy score, EMG, fasting blood glucose, HbAlc, total blood cholesterol and trigliceride levels. In 49 out of 90 patients, painful diabetic neuropathy was diagnosed. Lipid profiles were compared between the patients with and without painful neuropathies. Lipid profiles were also compared between the patients with and without positive sensorial symptoms. High blood lipid levels were not statistically significant in both the patients with diabetic neuropathy and positive sensorial symptoms. On the other hand, it drew to our attention that the blood lipid levels, especially trigliceride levels, were increased in both of the patient groups mentioned above. In 10 patients out of 90, small fiber diabetic neuropathy was discovered. To our interest, in these patients trigliceride levels were also high. As a conclusion, although no statistical significance was found between painful diabetic polyneuropathy and hypertrigliceridemia/hypercholesterolemia, trigliceride levels were found to be increased. This finding warrants further investigation on this subject. 43