Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Nöroloji Anabilim Dalı

Ağrılı idyopatik Parkinson hastalarında nosiseptif fleksör refleks cevabının değerlendirilmesi

Evaluation of nociceptive flexor reflex responses in patients with painful idiopathic Parkinson's disease

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 229575 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Parkinson hastalığının motor olmayan semptomlarından ağrı, hastaların %40-50'sini etkilemektedir. Ağrı subjektif bir duyumdur, hastanın ifadesine dayanan VAS gibi testler ile nosiseptif özellikli refleks yöntemler ağrı çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu refleksler arasında trigeminoservikal refleks (TCR) ve nosiseptif fleksiyon refleks (NFR) bulunmaktadır.TCR beyinsapının hareket bozukluklarında oynadığı rolü araştırmada yararlı olabilir. NFR ile ağrı eşiği arasında bağlantı kurulması nedeniyle ağrı araştırmalarında faydalı olmuştur.Çalışmamızda, Parkinson hastalarında ağrının TCR ve NFR'yi nasıl etkilediği araştırıldı. Parkinson hastalarında latans farklılıklarının ve reflekslerin ağrı lokalizasyonu ile ilişkilerinin tespit edilmesi amaçlandı.Çalışmamıza 22 Parkinson hastası (hasta grubu) , 28 kontrol olgusu (kontrol grubu) dahil edilmiştir. Kontrol ve hasta grubu ağrı yakınmalarına göre iki alt gruba ayrılarak değerlendirilmiştir. Ağrılı Parkinson hastalarının ortalama UPDRS skoru ağrısız Parkinson grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur (p=0.022). Parkinson hastalığı tanısına bakılmaksızın ağrı varlığına göre gruplar karşılaştırıldığında ağrı yakınması olan olguların ortalama TCR latansı ağrısız olan olgulardan istatistiksel olarak anlamlı uzun bulunmuştur (p=0.028). Aynı grupların karşılaştırılmasında ağrı yakınması olan olguların ortalama RIII latansı ağrısız olan olgulardan istatistiksel olarak anlamlı uzun bulunmuştur (p=0.018).Daha önce Parkinson hastalarında yapılan TCR ve NFR çalışmalarında çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Gelecekteki araştırmalar ağrı patofizyolojisinin tam olarak aydınlatılmasına ek olarak farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavilerin etkilerinin değerlendirilebileceği inceleme çalışmalarına da yoğunlaşmalıdır. Bu bağlamda elektrofizyolojik refleks çalışmalarının çeşitlenmesi gerekliliği savunulabilir.

Summary:

Pain due to non-motor features is reported to affect 40-50 % of the Parkinson?s disease (PD) patientPain is a subjective perception. Scales like VAS depend on the patients? subjective description, whereas reflex studies can delineate nociceptive characteristics and therefore, may be used in studying pain. Trigeminocervical reflex(TCR) and Nociceptive Flexion Reflex(NFR) are included in this groupTCR is useful for investigating the role of brainstem in movement disorders. After the relation between pain thresholds and NFR has been established, this technique is used effectively in pain studiesIn this study, the effect of pain on TCR and NFR have been investigated in patients with PD. Thus, we assessed the effect of latency variability and reflexes on pain localizationThis study enrolled 22 patient with PD(patient group) and 28 healthy subjects(controls). Patients and controls were further divided into two sub-groups according to pain characteristics.The UPDRS scores of the painful patients were higher than pain-free patients(p=0.022). When compared according to the presence of pain and regardless of PD, painful subjects had significantly longer TCR latencies(p=0.028). The analysis of the results of the same groups also revealed that the mean RIII latencies of the painful patients were significantly longer than the pain-free patients(p=0.018Previous studies on TCR and NFR have reported contradictory results. Future studies should be aiming to elucidate the pathophysiology of pain and also to evaluate the effectiveness of pharmacologic and non-pharmacologic treatment. In this context, the benefit of the electrophysiologic reflex studies is justified.