Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Agrobacterium-mediated genetic transformation and microtuberization of potato (solanum tuberosum L.)

Patateste (solanum tuberosum L.) agrobacterium aracılığıyla genetik transformasyon ve mikroyumru üretimi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93333 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AGROBACTERIUM-MEDIATED GENETIC TRANSFORMATION AND MICROTUBERIZATION OF POTATO (SOLANUM TUBEROSUM L.) Karamollaoğlu, İrem M.Sc, Department of Biotechnology Supervisor: Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem Co-supervisor: Prof.Dr. Şebnem Ellialtıoğlu August 2000, 105 pages Potato (Solarium tuberosum L.) being one of the most important non- cereal food crop in the world is susceptible to Agrobacterium infection. In this study, transgenic potato plants and microtubers of variety Ausonia were tried to be obtained. Transformation studies were carried out on leaf discs and stem segments by using Agrobacterium tumefaciens strain, EHA105 harboring the binary vector pGUSINT which codes for 0- glucuronidase (gus gene) and neomycin phosphotransferase (npt II gene). Both explant types were able to form calli on MS based media supplemented with 1 mg/L BA and 0.1 mg/L NAA and formed well-developed shoots in 30-45 days. All shoots originating from both leaf discs and stem 111segments were able to form roots in hormone-free MS media. In both explant types, fully regenerated plantlets were obtained in 10 weeks. On the other hand, after treatment with Agrobacterium, only leaf disc explants gave rise to kanamycin resistant callus (9 %). When compared to controls, treated leaf discs performed slower callus growth and shoot formation but regenerated plantlets were obtained 3-4 months after treatment. GUS activity was determined by histochemical means and PCR was done in order to verify the integration of the gus gene into plant genome. Microtuberization potencies of transgenic plants and wild type plants were further investigated by using two-phase microtuberization system. Transgenic and wild type microtubers were found to be different in their yield characteristics; where wild type microtubers had higher average weight per plantlet (yield). Furthermore, wild type microtubers exhibited shorter time of dormancy duration than transgenic microtubers. Sizes of both transgenic and wild type microtubers produced with this system mainly distributed below 500 mg and no significant difference between their weight loss trends. Both transgenic and wild type microtubers had the potency to germinate under in vitro conditions and in soil. Keywords: Potato, Agrobacterium-mediated gene transfer, microtuberization IV

Summary:

oz PATATESTE (SOLANUM TUBEROSUM L.) AGROBACTERIUM ARACILIĞIYLA GENETİK TRANSFORMASYON VE MİKROYUMRU ÜRETİMİ KARAMOLLAOĞLU, İrem Yüksek Lisans, Biyoteknoloji Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem Ortak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Şebnem Ellialtıoğlu Ağustos 2000, 105 sayfa Patates {Solanımı tuberosum L.) dünyada tahıl olmayan en önemli bitki olup, Agrobacterium infeksiyonuna duyarlıdır. Bu çalışmada, Ausonia çeşidinde transgenik patates bitkisi ve mikroyumru elde edilmesi amaçlanmıştır. Gen aktarım çalışmalarında, in vitro ortamda gelişen patates bitkisinin yaprak ve gövde parçalarıyla, gus ve npt II genlerini kodlayan pGUSINT çift vektörünü taşıyan EHA105 Agrobacterium susu kullanılmıştır. Kullanılan iki bitki eksplant türünde de, 1 mg/L BA ve 0.1 mg/L NAA içeren MS bazlı ortamda kallus oluşumu gözlenmiştir ve sürgünler 30-45 gün içerisinde gelişmiştir. Oluşan sürgünlerin tümü, hormon içermeyen MS bazlı ortamda köklendirilmiştir.Bunun yanında, Agrobacteriıan ile muamele sonucunda yalnız yaprak parçalan kullanıldığı zaman kanamisine dirençli kallus oluşturmuştur (9 %). Kontrolleriyle karşılaştırıldıklarında, muamele edilen yaprak parçalan düşük hızda kallus ve sürgün oluşumu sergilemiştir. Ancak 3-4 ay sonra rej enere olmuş bitkicikler elde edilebilmiştir. Oluşan fidelerde, GUS aktivitesi histokimyasal yöntemlerle ve gus geninin bitki DNA' sına aktanldığı PCR çalışmalan ile kanıtlanmıştır. Gen aktaran çalışmalarından elde edilen transgenik patates bitkilerinin ve orijinal bitkilerin, iki fazlı (katı çoğaltım- sıvı yumru) indüksiyon sistemiyle, mikroyumru oluşturma potansiyelleri incelenmiştir. Transgenik ve orijinal bitkilerden elde edilen mikrotüberler ürün karakterleri açısından farklı bulunmuştur; bitki başına düşen ortalama mikroyumru ağırlığı (verim), genetik transformasyona uğratılmamış patates bitkisinde daha fazla olmuştur. Bunun yanında, orijinal bitkiden elde edilen mikroyumrular transgenik mikroyumrulara göre daha kısa sürede filizlenmiştir. Mikroyumrulann oluşum zamanındaki ağırlıklanna göre, her iki tip mikroyumruda da ağırlık dağılımının çoğunlukla 500 mg'dan düşük olduğu gözlenmiştir. Ağırlık kaybetme durundan arasında belirli bir fark gözlenmemiştir. Her iki mikroyumru tipinin de, in vitro ortamda ve toprakta filizlenme potansiyeline sahip olduklan belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Patates, Agrobacterium - aracılığıyla gen aktaranı, mikroyumru üretimi VI