Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

Agrotis segetum (Denn. ve Schiff.) (Lepidoptera: Noctuidae) orta bağırsak hücrelerine lektinlerin bağlanması

Lectins binding bidgut cells of Agrotis segetum (Denn. and Schiff.) (Lepidoptera: Noctuidae)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 233602 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Agrotis segetum larvalarının orta bağırsak hücre zarları ve peritrofik membranları lektinle boyanarak incelenmiştir. Agrotis segetum bireyleri laboratuvar şartlarında yetiştirilmiştir. Agrotis segetum' un 5. evre larvaları deneylerde kullanılmıştır. Larvalardan alınan dokular fiksasyon ve dehidrasyon işlemlerinden geçirildikten sonra parafin gömme ortamına alınmıştır. Parafin bloklarından alınan kesitler, Avidin-Biotin Peroksidaz enzim kompleksli lektin bağlama metoduyla boyanmıştır. BPA (Bauhinia purpurea) ve BS-I (Griffonia simplicifolia) lektinlerinin hem apikal hücre zarlarını hem de hücre sitoplazmalarını kuvvetli boyadığı ışık mikroskobunda gözlenmiştir PNA (Pea Nut Agglutinin) ve UEA-1 (Ulex europaeus) lektinleri Agrotis segetum larvalarının orta bağırsak hücrelerinin apikal zarlarını ve peritrofik membranlarını orta şiddette boyamıştır. WGA (Wheat Germ Agglutinin) ve Con-A (Canavalia ensiformis) lektinleri az şiddette hücre zarlarını ve peritrofik membranı boyamıştır.BPA ve BS-I bağırsak hücre zarlarını ve peritrofik zarları kuvvetli boyamasi bu zarlarda D-galaktoz birimlerinin bulunmasına bağlı olabilir, düşünülmektedir.

Summary:

Peritrophic membranes and cell membranes of larvae of Agrotis segetum were examined by lectin staining. Individuals of Agrotis segetum were cultured in conditions of laboratuvary. Fifth instar larvae of Agrotis segetum were used in assays. After fixation and dehidration process, the tissues were embedded in paraffin. Paraffin sections were stained by Avidin-Biotin Peroksidase method with six biotinylated and examined by light microscopy. Strong staining was observed with BPA (Bauhinia purpurea) and BS-I (Griffonia simplicifolia) which permitted strong visualization of the apical membrane and cytoplasm of columnar cells and peritrophic membrane of midgut of Agrotis segetum. Apical cell membranes and peritrophic membranes of mid gut of Agrotis segetum larvae were moderate stained by PNA (Pea Nut Agglutinin) and UEA-I (Ulex europaeus). WGA (Wheat Germ Agglutinin) and Con-A (Canavalia ensiformis) were weak stained apical cell membranes and peritrophic membranes of midgut of Agrotis segetum larvae.Strong staining of BPA and BS-I lectins in Agrotis segetum midgut cells and perithrophic membranes, could be due to the presence of D-Galactose in these membranes.