Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü

AH-Plus ve Roekoseal'in bakteriyel sızıntı ve stotoksisitelerinin değerlendirilmesi

Evaluation of cytotoxicity and bacterial leakage of AH-Plus and Roekoseal

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 165284 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

75 ÖZET AH-PIus ve Roekoseal'in Sitotoksisite ve Bakteriyel Sızıntılarının Değerlendirilmesi Bu çalışmanın amacı, polimer yapıda kanal patlan olan AH-Plus ve Roekoseal'in S.aureus ve P.aeruginosa bakterilerini kullanarak bakteriyel sızıntılarının ve VERO hücre kültüründe kristal viyole analizi ile sitotoksisitelerinin incelenmesidir. Çalışmanın birinci bölümünde, 70 adet tek köklü alt premolar dişten yararlanıldı. 60 adet diş 15 'erli 4 gruba ayrıldı. Kök kanalları AH-Plus ve Roekoseal ile lateral kondenzasyon yöntemiyle dolduruldu. Kanallar doldurulduktan sonra patların sertleşmesi için dişler 37°C'de %100 nemli ortamda 1 hafta süreyle etüvde bekletildi. Test düzeneği hazırlandı ve sistemin sterilliğinin kontrolü için test düzeneği 3 gün süreyle 37°C'de etüve konuldu. Daha sonra Ependorf tüplerinin içine BHI içinde Mc Farland 1 eşeline göre 18-24 saatlik kültürlerden hazırlanmış Stafilococcus aureus (ATCC 95045) ve Pseudomonas aeruginosa (ATCC 10145) bakterilerinin süspansiyonlarından 500 ul ilave edilerek 37°C'de etüve konuldu. 24 saatte bir bulanıklık takibi yapılarak, 60 gün süre ile bakteri üremesi izlendi. Şişelerde bulanıklık tespit edilen günler sızıntı günü olarak kaydedildi. Çalışmanın ikinci bölümünde, her bir pattan 3 mm çapında ve 10 mm derinliğinde hazırlanan örnekler, 6 gözlü hücre kültür plakalarında, üzerine 6 ml DMEM ilave edilerek 24-48 saat ve 1 hafta bekletildi. VERO hücre süspansiyonu 3x1 04 hücre/ml olacak şekilde hazırlandı ve 96 gözlü hücre plakalarının her bir gözüne 100 ul olacak şekilde yerleştirildi. Hazırlanan plaklar 37°C'de %5 CO2 içeren etüvde 24 saat inkübe edildi. İnkübasyon sonrası, her bir gözdeki kültür ortamları uzaklaştırılarak yerlerine 100 ul deney materyalleri ilave edildi. Tabletler 24 ve 48 saat süreyle inkübe edildi. İnkübasyon süreleri sonunda kristal viyole analizi ile canlı hücre sayısı belirlendi. Çalışmanın birinci bölümünde, 60 günlük gözlem süresi sonunda AH-Plus Roekoseal'e göre daha az bakteriyel sızıntı göstermiştir ancak gruplarda gözlenen ortalama sızıntı değerleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Çalışmanın ikinci bölümünde, 24 ve 48 saatlik inkübasyon süreleri sonunda Roekoseal AH-Plus'a göre daha yüksek hücre canlılığı göstermiştir ve hücre canlılığı değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Anahtar Sözcükler: AH-Plus, Bakteriyel sızıntı, Roekoseal, Sitotoksisite

Summary:

76 SUMMARY Evaluation of cytotoxicity and bacterial leakage of AH-PIus and Roekoseal The aim of this study was to evaluate the bacterial leakage of AH-Plus and Roekoseal which are polymer based root canal sealers using S.aureus and P.aeruginosa bacteria and the cytotoxicity on VERO cells using the crystal violet assay. In the first part of this study, 70 mandibular premolar teeth were used. 60 teeth were divided into 4 groups consisting of 15 teeth. The root canals were obturated with AH-Plus and Roekoseal by lateral condensation technique. After obturation of the root canals the teeth were incubated in 100% humidity at 37°C for 1 week to allow the sealer to set completely. After preparation of the model system, sterilization of each model was checked by placing it in an incubator at 37°C for 3 days. Under sterile conditions 500 ul of BHIB containing 24-h-growth of P.aeruginosa (ATCC10145) and S.aureus (ATCC 95045) with an inoculum equivalent to a 1 McFarland standard was placed in the coronal chambers. Daily observations were made for bacterial growth in the apical resorvoir for 60 days. When the broth became turbid, these days were recorded as leakage days. In the second part of this study, 3x10 mm cylinders of each material were fabricated and placed in 6 ml of DMEM for 24, 48 hours and 1 week. VERO cell suspension was prepared at a concentration of 3x1 04 cell/ml and dispensed onto 96-well cell culture plates. The plates were incubated at 37°C, 5% CO2 in air for 24 hours. After 24 hours the culture medium was removed from the wells and 100 ul experimental material was added into each well. The plates were incubated for 24 and 48 hours. After incubation periods the viable cell numbers were assesed by crystal violet assay. In the first part of this study, after 60 days of observation period AH-Plus showed less bacterial leakage according to Roekoseal. However there was no significant difference among the groups (p>0,05). In the second part of this study, after 24 and 48 hours incubation periods the cell viability with Roekoseal were larger than AH- Plus and the difference was statistically significant (p<0,05). Key Words: AH-Plus, Bacterial leakage, Cytotoxicity, Roekoseal