Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı

Ahıska Türklerinin uluslararası örgütler nezdindeki temasları

Meskhetian Turks cash international organisations contacts

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 296101 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ahıska Türkleri, asıl vatanları bugünkü Gürcistan Cumhuriyeti toprakları içinde kalan ve Türkiye ile sınır komşusu olan, Ahıska, Ahılkelek, Aspinza, Adıgön ve Bogdanovka ilçelerinden 1944 yılındaki sürgünden sonra topraklarından ayrılmışlardır. Günümüzde Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkiye, Rusya Federasyonu, ABD ve Gürcistan'da dağınık olarak yaşamaktadırlar.Ahıska meselesinin ortaya çıkmasında önem arz eden hususlar tarihsel bir süreç içerisinde ele alınmıştır. Ahıska meselesinin bugün dahi çözümlenemeyişinde önemli bir etken olan etnik kimlik konusunda, her iki tarafında iddiaları tarafsız olarak incelenerek özellikle fikir ayrılıklarının yoğunlaştığı hususlar üzerinde durulmuştur.Dünden bugüne Ahıska meselesinin başlangıcını teşkil eden 1944 Stalin sürgünü ile 1989 Fergana Olayları'nın gerçek ve görünürdeki sebepleri dönemin SSCB politikaları ışığında değerlendirilmiş, sonuçlarının bugüne yansımaları ele alınarak Ahıska Türklerinin sürgün sonrası sosyo-politik ve demografik yapıları incelenmiştir. ABD'nin 2005 yılından itibaren yürürlüğe koyduğu ve Krasnador'da yasayan Ahıska Türklerinin ABD'ye göç etmesini öngören proje anlatılmıştır.

Summary:

The origin motherland of Ahıska Turks is on the place of Georgia and neighbour of the border Turkey, they are: Ahıska, Ahılkelek, Aspınza, Adıgön and Bogdanovka. In 1944 year because of deportation Ahıska Turks left their places. In nowdays Ahıska Turks live separately in countries such as: Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Azerbaijan, Turkey, Russian Federation, the United States and Georgia.The issues which are important in the appearence of Ahiska Matter were considered in historical period. About the ethnic identity which is not solved even in these days, both side?s claims were studied neutrally and emphasized especially on the matters about the disputed opinions.The real reasons and results of the exile, from past till today, executed by Stalin in 1944 and the events which took place in Fergana in 1989, were evaluated in the light of SSR policy in that time. The social-political and demographic structure of Ahiska Turks were examined by taken up the reflection of these results. The benefits which USA wants to gain by the project, put into effect by USA after 2005 and which included the immigration of Ahiska Turks living in Krasnador to USA.