Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Ahizade Abdülhalim Efendi'nin El-Fark Beyne'l-Müddei Ve'l-Müddea Aleyh Risalesinin Tahkik ve Tahlili

The critical edition of the risalah 'Al-farq baynaal-muddai wa al-muddaa alayh by Akhizade' by AkhizadeAbd Al-Halim Efendi and its analysis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 481143 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tahkikini yaptığımız eser, 16. Yüzyıl Osmanlı hukukunun, İslam hukukunu davalar konusunda ne kadar yansıttığını ortaya koyması açısından önemlidir. İlk bölümde, kaza faaliyetinde aktif rol oynamış bir fakih olan Ahizade Abdülhalim Efendi'nin hayatı ve eserleri anlatılmıştır. İkinci bölümde risalenin temel özellikleri ve muhtevası incelenmiş, üçüncü bölümde ise tahkiki yapılan eserin metni verilmiştir.

Summary:

This risalah which we do the critical edition is a significant document of revealing how the Ottoman Law in the 16th century reflects Islamic Law about the cases. In the first chapter we describe the life of Akhizade Abd al-Halim Efendi who and his works. In the second chapter, we analyze the basic characteristics of the risalah and its content. In the last chapter there is the critical edition of the risalah.