Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Dili Bilim Dalı

Ahlâk-ı Alâî (metin-sözlük-sentaks incelemesi)

Ahlak-ı Alai (textual-lexicological-sytax analysis)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 215485 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ahlâk-ı Alâî (Metin-Sözlük-Sentaks ncelemesi)? baslıklı bu çalısmaOsmanlı Türkçesinin XVI. yüzyıldaki söz dizimsel ve sözlük bilimsel özelliklerinisaptamak amacıyla yapılmıstır. Bu amacı gerçeklestirmek için, XVI. yüzyılın büyükTürk bilginlerinden Kınalızade Ali Efendi'ye ait olan ve literatürde Türkçe yazılmısilk ahlâk felsefesi kitabı olarak nitelendirilen Ahlâk-ı Alâî adlı eser malzeme olarakseçilmistir. Bu seçimde eserin çok okunmasının, tanınmasının ve bilim dünyasıtarafından bu eserin döneminin dil özelliklerini bütünüyle yansıttıgına genel birkanaat getirilmis olmasının da etkisi olmustur.Çalısmanın ilk asamasında eserin çok sayıdaki yazma nüshalarından en eskitarihli ve güvenilir iki adedi esas alınarak saglam bir metin kurulmaya çalısılmıstır.kinci asamada eserin kelime ve ekler dizini hazırlanarak metinde geçen bütünkelimeleri içeren bir sözlük hazırlanmıstır. Üçüncü ve son asamada da eserdekicümle yapıları ayrıntılı olarak incelenmis ve ortaya konan sonuçlar metinde geçenörnek cümlelerle desteklenmistir.

Summary:

This work, titled as ?Ahlak-ı Alai (Textual -Lexicological- Syntax Analysis)?Ahlâk-ı Alâî? was done in order to identify the syntaxial and lexicological featuresof the 16 th century Otoman Turkish. To realize this aim the first book written onthe moral philosophy? by one of the greatest Turkish scientists of the era ;Kınalızade Ali Efendi was chosen as the source material. In the choosing stage thepopularity, the commonly known name of the book and the general acceptance of thescintists that the book totally reflects the linguistic specialities of the era becameeffective.At the first stage of the work two of the oldest and trustworthy manuscriptsamongst the many copies of the book were chosen in order to build a stable text. Atthe second stage the index of the vocabulary and appendixes is prepared to build adictionary which consists the whole words of the text. At the third and the last stage.The sentence structures of the work were analysed and the results were subvancedwith some example sentences taken from the text.