Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Ahlak ve hukuk felsefesi temelinde Adam Smıth'in ekonomi kuramı

Adam Smith?s economic theory on the basis of philosophy of morals and law

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 219119 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

18'inci yüzyılın son çeyreği, Fransız Devrimi'nin gerçekleşmesi, AmerikanBağımsızlık Bildirgesinin ilanı ve Endüstri Devrimi'nin hissedilmeye başlanmasıbakımından, önemli bir zaman dilimine işaret etmektedir. Batı dünyasında çeşitliyazar ve düşünürlerin, en az bu devrimsel olaylar kadar ihtişamlı ve önemli eserlervermiş olması, bu dönemin tarih içindeki ayrıcalıklı konumunu arttırmıştır. Bueserlerden birisi olan Ulusların Zenginliği'nin yazarı Adam Smith, kendinden sonragelecek 230 yıl boyunca, fikirleri ekonomi yazınında anılan ve çokça tartışılan birisim olmuştur. Bu tez, Adam Smith'in ekonomik düşüncelerini onun genel felsefesiiçinde değerlendirmek amacını gütmektedir. Adam Smith bir ekonomist ya da sosyalbilimci olmanın ötesinde bir filozoftu. Başta ahlak ve hukuk olmak üzere pek çokkonuda yazan bir düşünürdü. Smith'in ekonomi hakkındaki düşüncelerini doğruanlayabilmek için, özellikle kendi ahlak ve hukuk felsefesi ile olan bağlantılarınıbulmak gerekmektedir. Smith üzerine yapılan bu çalışmada, düşünürün genelfelsefesi ve ahlak ve hukuk konularına bakış açısı incelenmiştir. Bu doğrultudaöncelikle Smith'in ahlak ve bilim felsefelerine değinilmiş, temel kavramlar vetanımlamalar üzerinde durulmuştur. Daha sonra hukuk felsefesi ve siyasal kuramı,ahlak ve bilim felsefesiyle olan bağlantıları sergilenerek ele alınmıştır. Düşünürünkamu-birey ilişkisine bakışının çeşitli boyutları, özellikle ahlak kuramındageliştirilen erdem kavramının sağladığı platform üzerinde sergilenmeye çalışılmıştır.Son olarak, Smith'in ekonomi kuramının değer, emek, fiyat, piyasa gibi temelnoktalarına ahlaki ve hukuki bir yorum getirilmiştir. Bu kuram ile düşünürün ahlakve hukuk felsefesi arasında önemli bağlantıların mevcut olduğunu söylemekmümkündür.

Summary:

The last quarter of the 18?th century in which the French Revolution tookplace, Declaration of Independence was announced and Industrial Revolution beganto be felt signifies an important period of time. The fact that various authors andthinkers produced new works which were as great and important as theserevolutionary events, gave this period a more distinct place in history. Adam Smith,the writer of the Wealth of Nations which was one of those works, in the last 230years after his death, has become one of the names whose ideas would be often citedand discussed in the economic literature. This thesis aims to evaluate the economicthoughts of Adam Smith in the context of his general philosophy. Adam Smith wasnot only an economist or a social scientist but before all a philosopher. He was athinker who writed on many topics, especially morals and law. In order tounderstand Smith?s thoughts about economy correctly, it is necessary to find itsconnections especially with his own philosphy of morals and law. In this work onSmith, his general philosophy and his point of view of morals and law wereexamined. First, in this direction, Smith?s philosophy of morals and science wasexamined and basic concepts and definitions were cited. Then, his philosophy of lawand political economy, by showing their connections with philosophy of morals andscience, were evaluated. The vision of the thinker of the public-individualrelationship was tried to be exposed on the platform that the concept of virtue of hismoral theory supplied. Lastly, the basic points of Smith?s theory of economics suchas value, labour, price and market, were given a moral and legal dimension. It ispossible to argue that there is a relation between this theory and his philosophy ofmorals and law.