Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Edebiyatı Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Dili Bilim Dalı

Ahmed-i Dâî'nin Vesîletü'l-Mülûk adlı eseri (1b-58b) (Metin-inceleme-sözlük)

Ahmed-i Dâî's work Vesîletü'l-Mülûk (1b-58b) (Text-Directory-Dictionary)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 277869 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez, Vesîletü'l-Mülûk li-Ehli's-Sülûk adlı eserin Konya İzzet Koyunoğlu Kütüphanesi'nde 11847 numarayla kayıtlı bilinen tek nüshasının 1b-58b varakları üzerinde yapılmış bir dil çalışmasıdır. Eser, Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait olup dönemin velut müelliflerinden Ahmed-i Dâ?î tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiş bir Âyete'l-Kürsî tefsiridir.Bu çalışma, Giriş, Dil İncelemesi, Metin, Dizin-Sözlük, Tıpkıbasım olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümünde, Ahmed-i Dâ?î Hayatı ve Eserleri; ikinci bölümde ise Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Kur'an Tercümeleri ve Eser hakkında bilgi verilmiştir.Dil İncelemesini içeren üçüncü bölümde, eserin imla özellikleri, ses bilgisi ve şekil özellikleri ayrıntılı olarak incelenmiş metinden örneklerle desteklenmiştir.Dördüncü bölümde metnin 1b-58b varakları arasındaki bölümün transkripsiyonlu metni verilmiştir.Sözlük ve Dizinin bulunduğu beşinci bölümde, metinde geçen tüm kelimelerin anlamları verilmiş, aldıkları ekler dizilmiş ve yerleri gösterilmiştir.Tıpkıbasım bölümünde ise metnin karşılaştırmasını sağlayabilmek amacıyla çalışmamıza konu olan bölümün tıpkıbasımı verilmiştir.

Summary:

This thesis work is a linguistic study on the sheets number 1b-58b of the only known existing copy of Vesîletü?l-Mülûk li-Ehli?s-Sülûk, kept at Konya Izzet Koyunoglu Library, recorded with number 11847. The book, having been interpreted into Turkish by Ahmed-i Dâ?î, is an exegesis of Ayete?l-Kürsî and from Old Anatolian Turkish era.The book consists of five chapters; Introduction, Linguistic Examination, Text, Directory-Dictionary and The Facsimile.The first chapter is about the life and studies of Ahmed-i Dâ?î and the second chapter is about the studies of Kur'an's interpretation in Old Anatolian Turkish era and the information regarding the book itself.The third chapter in which the Linguistic Study shaped is about the detailed orthographic, phonetic and contractual study of the book and examples within the text.The fourth chapter consists of the transcripted text of the sheets 1b-58b.In the fifth chapter where Directory-Dictionary is held, provides the reader with the definitions of all the words in the text and the suffixes along with the plain form of the words.The facsimile of the text provides the chance to simply compare the original text and the part which is the subject of this thesis.