Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Edebiyatı Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın roman tekniği

The novel technique of Ahmet Hamdi Tanpınar

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 250184 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma Tanpınar'ın roman tekniği üzerinedir. İncelemeye konu olan dört romanda kullanılan teknikler üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda dil, üslûp, olay örgüsü, kişi incelemeleri yapılmıştır. Üslûp, kaynakları ve araçları bakımından değerlendirilmiştir. Yazarın Türk ve Dünya edebiyatındaki esin kaynakları bu kapsamda incelenmiştir.Olay örgüsü, dört temel unsurun görünümleri, kuruluş ve işlevleriyle incelenmiştir. Romanların en temel unsuru olan kişiler ise, gerek kurgudaki işlevleri gerekse kuruluşları bakımından incelenmiş; kuruluşlarındaki yöntemler alt başlıklarla değerlendirilmiştir.Bütün bu bilgiler ışığında Tanpınar'ın romancılığına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Summary:

This work is about Tanpınar?s novel techniques. The techniques used in the four novels subject to analyze have been evaluated. To this extent, the elements, such as language, style, plot and character have beeen analyzed. Style is evaluated in terms of its sources and devices. The sources that are inspiring to the writer have been documented.Plot is analyzed through the forms of the four main elements in fiction, in terms of its formation ve functions. The characters, which are the main element in these novels are evaluated both in terms of its function in the fiction and the methods of its formation.In the light of this information, Tanpınar is evaluated as a novelist.