Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Ahmet Hamdi Tanpınar'ıon eserlerinde güzel sanatlar

Fine arts in Ahmet Hamdi Tanpınar?s works

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 214137 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hem fikrî hem de edebî eserlerinde güzel sanatların nasıl, ne oranda ve ne gibi özelliklerle yer aldığı incelenmiştir. Sanatkâr kişiliğinin yanında, bir münekkit hassasiyeti ve dikkatine sahip olan Ahmet Hamdi Tanpınar, edebiyat ve musiki başta olmak üzere hemen bütün güzel sanatlar hakkında fikir beyan etmiş, deneme ve makalelerinde bu sanatların şartlarını, kaidelerini, diğer sanatlarla alış-verişini söz konusu etmiştir. Yazar, roman ve hikâyelerinde ise sanatları, tartışmak istediği meseleler için bir fon veya zemin olarak kullanır.Tezin ilk bölümünde felsefî bir alt disiplin olarak estetik ve ?güzellik? üzerinde durulmuş, ayrıca Tanpınar'ın güzellik, estetik ve sanat hakkındaki fikirleri sorgulanmıştır. İkinci bölümü Tanpınar'ın edebiyat ve edebî türlere yaklaşımı teşkil etmiş, üçüncü bölümde, sanat olarak musiki, Türk ve batı musikisi, dördüncü bölümde ise mimarî, Türk ve batı mimarîsine yer verilmiştir. Tanpınar'ın eserlerinde resim, heykeltıraşlık, geleneksel süsleme sanatları [hat] ve sinema, çalışmanın diğer bölümlerini oluşturmuş, Sonuç bölümünde genel bir değerlendirme yapılmış, Bibliyografya kısmında da yararlanılan kaynaklar belirtilmiştir.

Summary:

In this study, questions like ?how, to what extent and with what kind of characteristics? are explored in the fine arts took place in both Ahmet Hamdi Tanpınar?s intellectuelleal and literaty works. Beside his artistic character, Tanpınar has the sensitivity and attention of a critic and he expressed opinions abaout almost all fields of fine arts, first of literature and music. In his essays and articles he talked about the conditions, the rules and the inter-relations of these arts. In his novels and stories, the author uses these arts as a background, a setting for the matters he wants to discuss.In the first part of the thesis `beauty? and `aesthetics? are dealt with as a sub-discipline; moreover Tanpınar?s ideas about beauty, aesthetics and art are interrogated. Tanpınar?s approach to literature and to literaty, types forms the second part of this thesis. In the third part, music as art, Turkish and Western music; in the fourth part architecture, Turkish and Western architecture, constitute the content. Painting, sculpture, traditional decoration arts (calligraphy) and cinema in Tanpınar?s works of art, form the other parts of the study. A general evaluation is given in the conclusion part. Also in the bibliography section the sources which are used for the study are stated.