Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

Ahmet Tufan Şentürk'ün Hayatı ve Sanatı

The life nad works of Ahmet Tufan Şentürk

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 159692 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Aşkın güzelliği ve vazgeçilmez oluşu, bir anlamda Ahmet Tufan Şentürk'ün yaşama nedeni olan şiirinin beslendiği, en önemli kaynaktır. Onda aşk, olmazsa olmaz, çok önemli bir kavramdır. Bununla birlikte aşkı tek başına yaşanan, kopuk bir duygu olmaktan çıkarıp, günlük hayatın gereklerine, insanın doğasına indirgemek de şairimizin şiirlerinde dikkati çeken en önemli noktalardan biridir. Aşk temasını, insanî duygulanmalarla ve yaşantılarla yoğurarak, yeni bir ruh vermeye çalışmıştır. Ondaki aşk, ilâhî bir kudret olmaktan çok, yaşanılan, doğal bir süreçtir. Ancak, tasavvuf felsefesini de özümsemiş olan şairimizde aşk, beşerî bir olgu gibi yansıtılsa da asıl amacı ona bu aşkı yaşatma gücünü veren "ilâhî" güce duyduğu minnettir. Onun şiirlerinde çocuk sevgisinin ayrı bir yeri vardır. Çünkü hiçbir zaman baba olmamıştır. Olmayı isteseydi, bunu başarabilirdi. Ancak, onun hissettiği sevgi, aşk temasında da gördüğümüz, beşeriyetten çok, ilâhî bir duygulanmadır. Çocuk sevgisini, "manevî evlatlarım" dediği sevenleriyle gidermeye çalışmıştır. Kurtuluş Savaşı ve Büyük önder Atatürk'ü anlattığı seri halindeki şiirlerinde duygusal, coşkulu bir söylemin yanı sıra, O'ndan uzaklaşmanın, bilim ve çağdaşlık yolundan sapmaların verdiği acıyla birlikte, bir özeleştiri hakimdir. Atatürk'ün bıraktığı mirasa sahip çıkmak demek, ancak onu anlamak ve izlemekle mümkün olacaktır. Bu konudaki aşırı duyarlılığını, hayatının hiçbir devresinde yitirmemiştir. Hatta onun için, Atatürk'e olan sevgi ve saygısının, millî duygularını sürekli canlı tuttuğunu söylemek yanlış olmaz. O, vatanını ve milletini sevmeyi Atatürk'ten öğrenmiştir. Kendisinden sonra gelenlere de özellikle de çocuklara, bu konuda öncülük etmiştir. Bir milletin tarihi, onun geleceğine ayna tutan en önemli unsurlardan biridir. Tarihin ve 123yaşanılanların canlı tutularak, geleceğin şekillendirilmeye çalışılması ise, duygusal bir yaklaşım değil, tam tersine bilimsel bir öngörüdür. Ahmet Tufan ŞENTÜRK bu konuda örnek alınması gereken önemli bir sanatçıdır. Bir milletin yaşadığı önemli olaylar, onun edebiyatını da elbette ki derinden etkiler, hatta edebî metinler aracılığıyla, o milletin tarihine, sosyal yaşantısına, duyuş ve düşünce hayatını, gerçekçi bir biçimde tahlil etmeye yardımcı olabilir. Onun şiirlerinde dost ve dostluğun önemli bir yeri vardır. Bireysel bir tutumdan çok, toplumsal bir yaklaşımla ele aldığı, barış ve kardeşlik duyguları, aslında tüm dünya insanları için geçerli olan, evrensel bir tutuma dönüşmüştür. Ondaki bu sanatçı duyarlılığı, örnek aldığı büyük ustaların bıraktığı mirasa verdiği değeri de göstermesi bakımından son derece önemlidir. Dili kullanma yöntemleri sadelik ve kendinden emin bir rûh dünyasının göstergesi olarak değerlendirilebilir. Dil konusundaki aşırı titizliği, kendi çizgisinden uzaklaşmadığını, taklit ve tekrarlara düşmediğini de ortaya koymaya yetecek düzeydedir. Kendisinden öncekileri benimsemiş, ancak taklide yönelmemiştir. Tam tersine, halk dilinin söz varlıklarını sıkça kullanarak, bu dilin canlılığını da ortaya koymuştur. Yaşayan bir dille, duygu dolu şiirler yazmıştır. Çünkü onun övündüğü en önemli şey, Türk olmak, Türkçe konuşmaktır. Dilin edebî eserler aracılığıyla yaşatılacağına ve gelecek kuşaklara aktarılacağına inanan sanatçı, eserlerini de bu atmosfer içinde yazmıştır. 124

Summary:

SUMMARY The beauty and sorcery of love supporting the poems which are the reasons for the living of Ahmet Tufan ŞENTÜRK. To him, love is a very important concept. Therefore, one of the most important points that draws the attention in the poems of the poet is that he changes the love from a broken feeling. That is lived alone into a sense that is a necessity of daily life and nature of man. He tries to give a new sense to them "love" by gathering feelings and lives together. For him, love is a natural period that is lived more than a godliness. On the other hand, the main aim of the poet is to reflect the thanks to the godliness that gives him power to keep alive the love although the love is reflected as a human concept by the assimilation of the mystic philosophy in the poems of the poet. Love for children has a special place in his poems because he has never been a father, if he had wanted he would have succeed. However, the love that he feels is a godliness feeling more than a human nature. He tries to live the love for children which the lovers of him wham he calls as "my adoptive children". In the poems in which he talks about the Independence War and Great Leader Atatürk a self-criticism about a withdrawal from science and contemporary with emotional and enthusiastic expression can be found. Protection of the inheritance of Atatürk can only be possible by feeling him and his ideas. Ahmet Tufan ŞENTÜRK has never lost his sensitiveness about this subject. Moreover; according to him the love and (in) respect for Atatürk give iife to national feelings. He has learnt to love for his nation and country from Atatürk. He guides children in this point. The history of a nation is of the important principles that enlightens its future. Trying to give shape to 125future by making aiive the history isn't an emotional way on the contrary it is a scientific foresight. Ahmet Tufan ŞENTÜRK is an important artist who must be taken as a guide in this point. Important events in a nation life certainly affect its literature. Furthermore; history of this nation, its social life and its beliefs (thoughts) can be analyzed by literary works. Friendship has an important place in his poems. Peace and companionship that are examined by a social approach more than a personal approach are changed into a universal manner which is valid for all people on earth. His sensitiveness for the artists is very important in shaving his great interest in the inheritance of the masters. The methods in his usage of language are the guides for his simple and reliable life. He always follows his methods. He never imitates the others. Ho follows and respects the ones before him but he never imitates what they have done. On the contrary, he always uses public language frequently and he shows the liveliness of this language. He wrote poems full of feelings with(in) a living language because, he is always proud of being a Turk and talking Turkish. He believes that the language will be transferred to the future generations and live by literary Works and he has written his Works in this atmosphere. 126