Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı / Orman Endüstri Makineleri ve İşletme Bilim Dalı

Ahşap yüzey kalitesinin değerlendirilmesine yönelik bir modelleme çalışması

A modelling study for evaluation of wooden surface quality

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 325650 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Literatürde ah?ap yüzey kalitesini incelemeye yönelik birçok çalı?ma yapılmı?tır Bu çalı?malarda, ah?ap yüzeyin değerlendirmesine yönelik iğne esaslı mekanik yöntemler, detektör tipi, tecrübeye dayalı ölçüm vb çe?itli teknikler kullanılmı?tır Bu tekniklerde yüzey özellikleri genelde iki boyutlu olarak ele alınmaktadır ?ki boyutlu olarak ele alınan yüzey değerlendirmelerinin, düzlemsel verilere dayanması nedeniyle yüzeyi tam olarak temsil edemediği dü?ünülmektedir Nitekim bugüne kadar yapılan ara?tırmalarda iki boyutlu çalı?malarla elde edilen verilerden yüzey özelliklerini temsil edecek bir modele ve bunun sayısalla?tırılarak uygulanmasına yönelik kullanımına rastlanmamı?tır Bu nedenle, daha nitelikli bir yüzeyin elde edilmesi ah?ap yüzey yapısını daha detaylı olarak temsil edecek modelleme çalı?malarına ihtiyaç duyulmaktadır Bu çalı?mada ah?ap yüzeyin zımparalama, boyama, vernikleme gibi yüzey kalitesinin iyile?tirilmesine yönelik uygulamaların değerlendirilmesi ve iyile?tirilmesinde kullanılabilecek daha etkin bir modelin tasarlanarak uygulanması amaçlanmı?tır Daha nitelikli bir yüzeyin olu?turulması için 3 boyutlu görsel modeller olu?turulmu?, 3 boyutlu yüzey pürüzlülük haritaları ve sayısalla?tırmai?lemleri yapılmı?tır Yapılan sayısalla?tırma i?lemleri sonucunda sağlam (robust) en küçük kareler yöntemi kullanılmı?tır ve ?bisquare? ağırlıklar ile ağırlandırılarak modellenmi?tir Böylece yeni çalı?malarla önemli ağaç türleri, malzeme ve yüzey i?lem uygulama teknikleri için ah?ap yüzeyler daha iyi temsil edilebilir hale gelecek ve gerek yüzey i?lemleri gerekse malzeme tüketimi açısından daha doğru uygulamalar için gerekli parametrelerin altyapısı sağlanabilecektir Çalı?mada ilk a?amada; mobilya endüstrisinde kullanım oranı fazla olan ve aynı yüzey i?lemlerden geçmi? olan Toros Sediri ve Karaçam seçilmi?tir Seçilen türlerin yüzey kalitesini değerlendirmek üzere bir ölçme sistemi tasarlanmı?tır Sistem ah?ap xiiyüzey üzerinde ölçüm değerlerini sağlayan bir lazer deplasman ve bu sensörü hareket kabiliyeti kazandıran bir robotla beraber gelen verilerin sayısalla?tırılması, görselle?tirilmesi ve modellenmesini sağlayan Matlab ve C# yazılımları ile olu?turulmu?tur Lazer sensör ve robot, geli?tirilen bir kullanıcı arayüzü ile kontrol edilerek ağaç türlerinin hem liflere dik hem de liflere paralel x, y eksenleri doğrultusunda hareket ettirilerek ah?ap yüzey üzerindeki değerler Matlab ortamında i?lenmek üzere aktarılmaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In literature, many studies have been done for evaluation of wooden surfaces quality In this study, for evaluations of wooden surfaces quality have been used various techniques that are needle- based mechanical methods, detector type, experiencebased measurements In these techniques, the surface properties are generally considered to be two-dimensional Considered as two-dimensional surfaces assessments, based on the data plane due to the surface is considered not fully represent Indeed, until now, a modeling for represent the surface features have unprecedented Also, use digitized of these datas has unprecedented Therefore, the more quality surface structure, the more detailed modeling studies are needed In this study, the surface of wood sanding, staining, varnishing, such as evaluation of applications for the improvement of surface quality and can be used more effectively in improving the implementation of the model is designed and is intended More qualified for the creation of a surface in 3-D visualization and numerical models are needed Thus, important timber species with in the new work, materials and techniques for finishing wood surfaces can become better represented And so, this study can use that technique of wood surfaces finishing and from the point of material consumption for more than of correct application As a result of the digitization process robust (robust), the least squares method was used and the "bisquare" weighted with weights modeled Thus, an important tree species by recent studies, material and surface treatment application techniques can be better represented in the wood surfaces will be more accurate in terms of material consumption and the need for surface treatment applications and infrastructure will be provided for the required parameters The first stage of the study, the furniture industry is more than the utilization rate and Cedar of Lebanon(Cedrus libani A Rich) and black pine(Pinus Nigra Arnold) are processed in the same surface is chosen A measurement system has been designed to evaluate the surface quality of the selected species The system provides a laser displacement measurement values on the surface of wood and gives it a robot with the ability to move data from sensor digitization, visualization, and modeling in Matlab and C #, which was created by the software Laser sensor and robot control with a user interface developed by both perpendicular and parallel to grain of tree species x and y axes of the moving line on the wood surface values are transferred for further processing in Matlab environment As a result, the most appropriate surface model using the MATLAB curve fitting functions were tried to be achieved As a result of this study, the data obtained from the quantification of the surface of wood used for each type of statistical method, both perpendicular and parallel to grain direction, compared with the mean rms values Comparison of the average rms in the direction parallel to grain Cedar of Lebanon(Cedrus libani A ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.