Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Aihm kararları ışığı altında etkili ve etkin bir idari yargı denetimi

Effective and efficient judicial review of administration in the light of the jurisprudence of Echr

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 208253 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Türkiye'nin 1949 yılında üye oldugu Avrupa Konseyi'nin en önemli ve ilk eseri Avrupa nsan Hakları Sözlesmesi'dir. 1949 yılında Sözlesmenin 6. maddesi hazırlanırken, çalısma grubu çesitli sebeplerle vergi hukuku, askerlik hukuku ve takdir yetkisi gerektiren idari islemlere konu kamusal alana ait idare hukuku konularını Sözlesme kapsamı dısında bırakmıstır. Toplumda olusan teknik ve sosyal degisimlere uyumlu olmak üzere, Sözlesmede yer alan hakları teorik ve soyut degil, pratik ve etkili olarak ele aldıgını belirten AHM, 1970'lerden sonra, kamu hukuku uyusmazlıklarında Sözlesmedeki bir terime yönelik olarak kendisi ile savunmayı yapan Devlet arasında yorum uyusmazlıgı olması halinde, bu hakkın niteliginin ?Yeknesak Avrupa degeri? olup olmadıgının belirlenmesi gerektigini vurgulamıstır. Mahkemenin Sözlesmenin kavramlarına kendine has yorumunu vermeye basladıgı tarihten sonra Sözlesmenin orijinal halinde yer verilmesine gerek görülmemis pekçok durumu dahil edebilmistir. AHS'nin 6. maddesinde belirtilen medeni hak ve yükümlülüklere Mahkeme tarafından getirilen maddi tanımlamalar sayesinde, Sözlesmenin uygulama alanı içtihat yoluyla « otonom kavramlar » ile idari yargıya genisletilmistir. Bu arastırma ile idari yargıya iliskin uyusmazlıklarda Sözlesmenin 6. maddesi kapsamında kabul edilen hakkaniyete uygun yargılamanın yapılacagı yargı organlarının olusumu, nitelikleri, çalısma usulü ele alınmıstır. AHM'nin kamusal islemlerin denetim yolu idari yargılamanın, yasayla kurulmus, bagımsız ve tarafsız bir mahkemede, hakkaniyete uygun, kamuya açık aleni bir durusmada, makul sürede yapılıp yapılmadıgını denetleme kriterleri ile degerlendirilmeleri incelenmistir. AHM'nin özellikle 6. madde kapsamında verdigi içtihatları dogrultusunda Türkiye'de yargı yolu açık idari islemlerin hukuka uygunlugunu denetlemekle görevli idari yargı mercilerinin olusumu, üyelerinin nitelikleri, bu organların yaptıgı denetimin etkin ve etkililiginin tahlil ve elestirisi yapılmıstır.

Summary:

Le premier et le plus important oeuvre du Conseil de l?Europe dont la Turquie est membre depuis 1949, est la Convention Européenne des Droits de l?Homme. Pendant les travaux préparatoires de l?article 6 de la Convention en 1949, le Groupe de Travail a exclu du champ d?application de la Convention pour le contentieux militaire, pour le contentieux fiscale et pour le contentieux administratif dont les sujets de la sphère publique, les procédures de nature administrative et discrétionnaire. La CEDH affirmant que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs pour avoir l?harmonisation avec les changements sociaux et techniques réalisées dans les sociétés, a confirmé après les années 1970, qu?il est nécessaire de qualifier la notion de droit, pour dégager en la matière « une notion européenne uniforme », lorsqu?il existe un conflit d?interprétation entre elle-même et le gouvernement d?un Etat défendeur, à propos d?un terme de la Convention. A partir du moment où la Cour donne sa propre interprétation des notions de la Convention, elle peut y faire entrer de nombreuses situations qui n?étaient pas nécessairement prévues à l?origine. Grâce aux définitions matérielles données aux «contestations sur des droits et obligations en matière civile» citées dans l?article 6, par la Cour, le champ d?application de la Convention en est substantiellement élargi par la voie de jurisprudence au contentieux administratif par les « notions autonomes ». Par l?intermédiaire de cette recherche, on a examiné la procédure, la nature et l?organisation de l'organe juridictionnel compétente qui décidera équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, sur des contestations des droits et obligations du contentieux administratif. On a analysé l?organisation et le fonctionnement de la juridiction administrative compétente pour contrôler les décisions administratives faisant sujet au recours contentieux en Turquie, commenté et critiqué l?effectivité et l?efficacité de voie de recours faite par ces organes, selon la jurisprudence de la CEDH concernant particulièrement l?article 6.