Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı / Spor Yöneticiliği Bilim Dalı

Aikido antrenörleri ile diğer savaş sanatı antrenörlerinin; duygusal zeka, sürekli öfke ve sporda güdülenme açılarından incelenmesi

Analyzing aikido coaches and other martial arts coaches from the point of emotional intelligence, continuous,anger and motivation at sport.

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 484799 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Araştırma amaçlarımız doğrultusunda, araştırma grubumuzu 2015 yılında Türkiye'de fiilen savaş sanatları alanında antrenörlük yapan 65 aikido, 21 judo, 25 taekwondo ve 45 kick box antrenörü olmak üzere kadın ve erkek 156 kişiden oluşturduk. Bilgi toplama aracı olarak üç ölçek kullanılmıştır. Bunlar; Acar tarafından 2002 yılında Türkçe uyarlaması yapılan ve 88 maddeden oluşan Bar-On Duygusal Zeka Ölçeği (Acar, 2002), Özer tarafından 1994 yılında Türkçe uyarlaması yapılan Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği (Özer, 1994) ve Kazak tarafından Türkçe güvenilirlik ve geçerliliği yapılan 28 maddeden oluşan Sporda Güdülenme Ölçeği'dir (Kazak 2004). Araştırmada kullanılan Duygusal Zeka, Sürekli Öfke ve Sporda Güdülenme ölçekleriyle elde edilen veriler kişilerin Sosyo-Demografik özelliklerine ve antrenörlük dallarına göre analiz edilmiştir. Analizlerde çoklu gruplarda aşamalı ANOVA analizleri, ikili gruplandırmalarda İki Örnekli Karşılaştırma analizleri ve ilişkilerin analizlerinde de korelasyonlar uygulanmış, değerlendirmeler p < 0,05 seviyesinde anlamlandırılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonunda, kadın ve erkek antrenörlerin Duygusal Zeka, Sürekli Öfke ve Sporda Güdülenme açısından farklılık göstermediği görülmüştür. Duygusal Zeka, Sürekli Öfke ve Sporda Güdülenme açısından ise savaş sanatı branşları arasında farklılığın olduğu görülmüştür. Antrenörlerin yaşına göre yapılan karşılaştırmalarda ise duygusal zekada farklılıklar olurken sürekli öfke ve sporda güdülenmenin benzer olduğu görülmüştür. Eğitim seviyesi açısından duygusal zeka ve sporda güdülenme de farklılıklar görülürken, sürekli öfkenin daha çok benzer olduğu görülmüştür. Antrenörlük yapma yıllarına ve ustalık seviyelerine (Dan) bakıldığında ise duygusal zekanın farklı, diğer özelliklerin benzer olduğu görülmüştür.

Summary:

In the direction of our research objectives, our research group was composed of 156 men and women, including 65 aikido, 21 judo, 25 taekwondo and 45 kick box coaches who are actually coaching in the field of martial arts in Turkey in 2015.Three scales were used as information gathering tools. These are; The Bar-On Emotional Intelligence Scale (Acar, 2002), which composed of 88 items and adapted by Acar in Turkish in 2002, Continuous Anger-Anger Scale (Ozer, 1994), which was adapted by Ozer in Turkish in 1994 and The Motivation Scale at Sport, which is composed of 28 items and also verified in Turkish by Kazak (Kazak 2004). The data obtained by the Emotional Intelligence, Continuous Anger and Motivation at Sport scales used in the research were analyzed according to the Socio-Demographic characteristics and coaching branches of the persons. In the analysis; stepwise ANOVA analysis for multiple groups, two-sample comparison analyzes for binary groupings were used. Correlations were applied in the analyzes of the relatives and the evaluations were interpreted at the level of p <0,05. At the end of the evaluations, it was seen that male and female coaches did not differ in terms of Emotional Intelligence, Continuous Anger and Motivation at Sport. In terms of Emotional Intelligence, Constant Anger, and Motivation at Sport, it was seen that there was a difference between the branches of the art of war. While there are differences in Emotional Intelligence in the comparisons made by the coaches' age, it has been seen that Continuous Anger and Motivation at Sport are similar. In terms of educational level, Emotional Intelligence and Motivation at Sport also showed differences, and it was seen that the Continuous Anger was more similar. Looking at years of coaching and mastery levels (Dan), it is seen that Emotional Intelligence is different and other features are similar.