Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Özel Eğitim Anabilim Dalı / Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Bilim Dalı

Aile büyüklerinin otizm spektrum bozukluğu olan torunlarıyla yaşantılarına ilişkin görüşleri

The opinions of the grandparents who have grandchildren with autism spectrum disorder about experiences with them

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 494224 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmanın amacı torunu otizm spektrum bozukluğu tanısı almış olan aile büyüklerinin OSB ile ilgili, bilgileri, kişisel görüşleri, tanı süreci, OSB'li torunun eğitimi, OSB'li toruna sahip olmanın kendilerinde hissettirdikleri, çocuklarına verdikleri destekler ve OSB'li torunla ilişkileri hakkında görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma yöntemi nitel araştırma olup veriler, tümevarım analiz basamakları kullanılarak analiz edilmiştir. Konya ili Ereğli ilçesinde yaşayan OSB'li torunu bulunan, çalışmaya katılmaya gönüllü 10 aile büyüğü ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan Katılımcı Bilgi Formu ve 14 tane sorunun bulunduğu Görüşme Soru Formu kullanılmıştır. Araştırmada aile büyüklerinin OSB'ye ilişkin bilgileri eksik olmasına rağmen OSB belirtilerini ilk fark eden kişiler arasında yer almaktadırlar. OSB'li torunu olan aile büyükleri, aileler ile benzer olumsuz duygular yaşamaktadırlar. Bununla birlikte torunlarının iyileşeceği umudunu yoğun yaşamaktadırlar. OSB'li torunları ile sosyal etkileşim içinde olduklarını bildirmişlerdir. Çocuklarına manevi ve maddi desteği sağladıklarını ifade etmişlerdir. Torunlarının gelecekte bağımsızlaşmasına ilişkin beklentilerini bildirmişlerdir. Torunlarının eğitimleri ile ilgili olumlu görüşlerini dile getirmişlerdir. Torunları ile sosyal etkileşim içinde olduklarını ifade etmişlerdir. Sonuç olarak araştırmada resmi ve sivil kuruluşlar aracılığıyla aile büyüklerine psikolojik destek, OSB, OSB'li torunun özellikleri, OSB'li torunun bakımı, kendi çocuklarına yardım etme ve torunla etkili vakit geçirme konularında bilgi verilmesi önerilmiştir.

Summary:

The purpose of this research is to state the knowledge and personal opinions of grandparents having grandchildren with Autism Spectrum Disorder, the period of diagnosis, the education of the grandchildren with ASD, the feelings about ASD, the support that is given to their children and the relationship between grandparents and grandchildren with ASD. The method of the research is qualitative and it has been analyzed by using inductive analysis steps. Semi-structured interviews with 10 volunteer grandparents who have grandchildren with ASD have been organized in Ereğli, Konya. In collecting data, Participant Data Form and Interview Questions with 14 questions prepared by the researcher were used. The research showed that although the grandparents have the least knowledge about ASD, they have been the first to realize that their grandchildren have ASD. The grandparents have the same intense positive feelings with the parents and also they believe in recovering of the grandchildren. They have reported that they are in social interaction with grandchildren with ASD. They have also expressed that they provide not only material but also moral support for their children. They have said that they have expectations about their grandchildren's freedom and they have positive opinions education of their grandchildren with ASD. As a result, in this research it has been adviced that phsychological support for the grandparents, the information about ASD, the characteristics of the grandchildren with ASD, the care of the grandchildren with ASD, helping their own children and having time with their grandchildren should be given to the grandparent.