Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı

Aile destekli matematik eğitimi programının 48 - 72 ay grubu çocukların erken matematik becerisine etkisi

The Effects of family supported maths education programme's on the group of 48 - 72 months children's early maths ability

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 421500 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48-72 ay grubundaki çocuklara uygulanan Aile Destekli Matematik Eğitimi Programı'nın çocukların erken matematik becerisine etkisini incelemektir. Deneysel desen kullanılarak yapılan araştırmanın evrenini 2012-2013 eğitim öğretim yılında Ankara ili Güdül ilçe merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi anasınıflarına devam eden çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini deney grubundan 18 çocuk, kontrol grubundan ise 14 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında "Genel Bilgi Formu" ve "Erken Matematik Yeteneği Testi-3" kullanılmıştır. Verilerin analizinde gruplardan elde edilen tüm verilerin parametrik olup olmadığı, varyansların homojenliği testiyle (Levene testi) analiz edilmiştir. İki grup arasındaki analizler ilişkisiz örneklemler için t testi kullanılarak yapılmıştır. Aynı grup içindeki ön test-son test puanlarının karşılaştırılması için ise ilişkili örneklemler için t testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının, "Erken Matematik Yeteneği Testi-3" ön testinden aldıkları puan ortalamalarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Gruplar, "Erken Matematik Yeteneği Ön Test" uygulaması yönünden anlamlı bir farklılık göstermemektedir (t= .834, p= .411>.05). Deney ve kontrol grupları, "Erken Matematik Yeteneği Testi-3" son test uygulaması yönünden anlamlı bir farklılık göstermektedir (t= 2.077, p= .046< .05). Deney grubunun "Erken Matematik Yeteneği Testi-3" son test puanlarının aritmetik ortalaması ( = 104.16), kontrol grubunun "Erken Matematik Yeteneği Testi-3" son test puanlarının aritmetik ortalamasından ( = 96.64) büyüktür. Deney grubundaki çocukların "Erken Matematik Yeteneği Testi-3" ön test- son test puanları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir (t=-4.808; p=.000 < .05). Çocukların uygulama sonrası ortalama puanları ( = 104.16), uygulama öncesi ortalama puanlarından ( = 99.05) yüksektir. Kontrol grubu çocukların, "Erken Matematik Yeteneği Testi-3" ön - son testlerinden aldıkları puan ortalamalarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Çocuklar, "Erken Matematik Yeteneği Testi-3" ön test- son test uygulaması yönünden anlamlı bir farklılık göstermemektedir (t=-.840; p= .416 > .05). Araştırma sonucunda, deney ve kontrol gruplarında yer alan çocukların, gruplarına göre uygulama öncesi erken matematik yeteneklerinin denk olduğu görülmektedir. Kontrol grubuna uygulanan mevcut okul öncesi eğitim programının çocukların erken matematik yetenekleri üzerine anlamlı bir etkisi olmadığı söylenebilir. Deney grubuna uygulanan Aile Destekli Matematik Eğitimi Programı uygulandıktan sonra ise, programın çocukların erken matematik yetenekleri üzerinde olumlu etkisinin olduğu görülmektedir.

Summary:

The aim of this study is to explore the affections of Family Supported Mathematics Education Program on math ability of the the 48-72 months aged children who supported by early mathematics ability. The universe of the study which was performed in experimental design is children who attended to official kindergartens located in Güdül District center, Province Ankara in 2012-2013 education teaching year and. 18 children were included in Experiment Group, 14 children were included in Control Group at the sample of the study. "General Information Form" and "Test of Early Mathematics Ability-3" were used to gather research data. While analyzing data, whether all data obtaining from groups was parametric or not was analyzed via variance homogeneity test (Levene test). T test was used for irrelative samples between two groups. T test was used for relative samples to compare pre test- last test marks in the same group. It is seen that point averages of Experiment and Control Groups from "Test of Early Mathematics Ability" are close to each other. Groups don't show any meaningful differentiation regarding to Early Mathematics Skill Pre Test Application (t= .834, p= .411>.05). Experiment and control groups don't show meaningful differentiation regarding to last test application of "Test of Early Mathematics Ability" (t= 2.077, p= .046< .05). Last test points arithmetical average of Early Mathematics Skill Test of Experiment Group ( = 104.16) is bigger that Last test points arithmetical average of Early Mathematics Skill Test of Control Group ( = 96.64). It is seen that pre test – last test points at "Test of Early Mathematics Ability" of Experiment Group Students have meaningful difference (t=-4.808; p=.000 < .05). Average points of the students, after application ( = 104.16) is higher than their average points before application ( = 99.05). It is seen that pre test – last test points at "Test of Early Mathematics Ability-3" of control group students are close to each other. The students don't show any meaningful difference regarding to that pre test – last test points at "Test of Early Mathematics Ability-3" (t=-.840; p= .416 > .05). At the end of research, it is seen that the mathematics skill of the students included in experiment and control groups are equal within their groups. It can be said that current preschool education program applied to control group didn't made affection to early mathematics skill of the students. However, after applying Family Supported Mathematics Education Program to experiment group, it is seen that program has positive affect on early mathematics skills of the students.