Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Aile Hekimliği polikliniğine başvuran 18 yaş üstü kişilerde fiziksel aktivite durumunun değerlendirilmesi

Assessing physical activity status on the people who are more than 18 years old and admitted to the family medicine clinic.

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 536765 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, birinci basamak sağlık hizmetlerinde önemli yeri olan fiziksel aktivite konusunda kapsamlı değerlendirme yapıp, bireylerin bu konu hakkındaki bilgilerini, bu konudaki engelleri ve fırsatları değerlendirmektir. Çalışmaya 300 adet gönüllü birey katılmıştır. Çalışma kapsamında katılımcılara sosyodemografik özelliklerini ve sağlık durumlarını belirleyen bir sosyo-demografik ve tıbbi öykü anketi uygulanmış akabinde egzersiz davranış değişim basamakları ölçeği uygulanmıştır. Sosyal çevrenin ve egzersizle ilgili bilgi düzeyinin değerlendirilmesi amacıyla sorulan sorularla anket devam etmiştir. En son işle ilgili aktiviteler, ulaşım yöntemleri ve yapılan egzersizler sorgulanarak anket bitirilmiştir. Anket ve ölçekler yüz yüze görüşme tekniği ile doldurulmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 23.0 kullanılmış ve istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmamıza katılan 300 hastanın %66,3'ü (n=199) kadın, %33,7'si (n=101) erkektir. Çalışmamızda fiziksel aktif olanların oranı %65'tir, %43'ü ise düzenli olarak fiziksel aktivite yapmaktadır. Araştırmamızda erkekler kadınlardan, gelir düzeyi yüksek olanlar düşük olanlardan, BKI'si düşük olanlar yüksek olanlardan anlamlı olarak daha aktif bulunmuştur (p<0.05). Yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, ikamet bölgesi, sigara-alkol kullanımı, kronik hastalık olup olmaması ile fiziksel aktivite düzeyi arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Çalışmada kimi bireylerin yeterli zamanı olmayışı, sağlık problemleri, hava şartlarının uygun olmaması, sosyal çevrenin aktif olmayışı gibi faktörler nedeniyle fiziksel aktiviteden uzak kaldıkları görülmüştür. Başta kadınlar olmak üzere tüm bireylerin fiziksel aktivitenin sağladığı yararlar üzerine bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Gerekli sosyal çevre düzenlemeleri yapılarak tüm bireylerin fiziksel aktiviteye katılımı sağlanmalıdır. Anahtar sözcükler: Fiziksel aktivite, aile hekimliği, egzersiz, fiziki ve sosyal çevre

Summary:

The aim of this study is to evaluate the physical information about physical activity which has an important role in primary health care services and to evaluate the obstacles and opportunities in this subject. The study involved 300 volunteers. A socio-demographic and medical history questionnaire was used to determine the sociodemographic characteristics and health status of the participants. The questionnaire continued with the questions asked to evaluate the social environment and the level of knowledge about the exercise. The last work-related activities, transportation methods and exercises were completed and the questionnaire was completed. The questionnaires and scales were filled with face to face interview technique. SPSS 23.0 was used to evaluate the data and the level of statistical significance was accepted as p <0.05. Of the 300 patients who participated in our study, 66,3% (n = 199) were female and 33,7% (n = 101) were male. In our study, the rate of those who are physically active is 65% and 43% is regular physical activity. In our research, men were significantly more active than women, thin people were significantly more active than obese, high income people also more active than low income people. There was no significant difference between physical activity level and age, level of education, marital status, place of residence, smoking-alcohol use, chronic disease (p>0,05). In the study, it was observed that some individuals did not have enough time, health problems, lack of weather conditions, and lack of active social environment, so they were far from physical activity. All individuals, especially women, need to be informed about the benefits of physical activity. All individuals should be involved in physical activity by making necessary social environmental arrangements. Key words: Physical activity, family medicine, exercise, physical and social environment