Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Aile Hekimliği polikliniğine başvuran 18 yaş üstü kişilerde fiziksel aktivite durumunun değerlendirilmesi

Assessing physical activity status on the people who are more than 18 years old and admitted to the family medicine clinic.

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 536765 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, birinci basamak sağlık hizmetlerinde önemli yeri olan fiziksel aktivite konusunda kapsamlı değerlendirme yapıp, bireylerin bu konu hakkındaki bilgilerini, bu konudaki engelleri ve fırsatları değerlendirmektir Çalışmaya 300 adet gönüllü birey katılmıştır Çalışma kapsamında katılımcılara sosyodemografik özelliklerini ve sağlık durumlarını belirleyen bir sosyo-demografik ve tıbbi öykü anketi uygulanmış akabinde egzersiz davranış değişim basamakları ölçeği uygulanmıştır Sosyal çevrenin ve egzersizle ilgili bilgi düzeyinin değerlendirilmesi amacıyla sorulan sorularla anket devam etmiştir En son işle ilgili aktiviteler, ulaşım yöntemleri ve yapılan egzersizler sorgulanarak anket bitirilmiştir Anket ve ölçekler yüz yüze görüşme tekniği ile doldurulmuştur Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 23 0 kullanılmış ve istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The aim of this study is to evaluate the physical information about physical activity which has an important role in primary health care services and to evaluate the obstacles and opportunities in this subject The study involved 300 volunteers A socio-demographic and medical history questionnaire was used to determine the sociodemographic characteristics and health status of the participants The questionnaire continued with the questions asked to evaluate the social environment and the level of knowledge about the exercise The last work-related activities, transportation methods and exercises were completed and the questionnaire was completed The questionnaires and scales were filled with face to face interview technique SPSS 23 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.