Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı / Din Psikolojisi Bilim Dalı

Aile içi iletişime manevi psiko-sosyal yaklaşım

Spiritual psycho-social approach to family communication

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 265457 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

"Aile İçi İletişime Manevi Psiko-Sosyal Yaklaşım" adlı tezimiz üç bölümden oluşmaktadır:Araştırmamızın birinci bölümünde İslam öncesi ve sonrasında Türk ailesi ele alınmıştır. Türk-İslam kültürünün şekillenmesinde etkili olan Dede Korkut, Ahmet Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli ve Osmanlının önemli âlimlerinden Kınalızade Ali Çelebi'nin ?aile, evlilik, evlilik öncesi eğitim, eş seçimi, manevi değerler? hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Daha sonra günümüzde kullandığımız, aile temalı atasözleri ve deyimlere yer verilmiştir.İkinci bölümünde, evlilik kurumu manevi ve psikolojik açıdan değerlendirilmiştir. Konu ile ilgili ayet ve hadisler rehberliğinde, evliliğin manevi yönü ele alınmıştır. Kur'ani bir kavram olan ?sekine? din psikolojisi açısından incelenmiştir. Kur'an ve Sünnet bağlamında eş seçimi ve manevi değerler ortaya konulmuştur. Evliliğin psikolojik boyutunda ise ?eş seçimi, eşler arası iletişim, iletişimde psikolojik faktörler ve iletişim çatışmalarında kriz yönetimi? konuları ele alınmıştır.Üçüncü bölümde, araştırma sürecinde yapılan mülakatlar içerik analizi ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırmanın bulguları neticesinde öneriler geliştirilmiştir.Anahtar Kelimeler: Aile, evlilik, manevi değer, din.

Summary:

?Spiritual Psycho-Social Approach to Family Communication? by our thesis consists of three parts:In the first part of our research and after the pre-Islamic Turkish family were examined. Turkish-Islamic culture in shaping effective Dede Korkut, Ahmed Yasawi, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli and Ottoman important scholars Kınalızade Ali Çelebi's "family, marriage, premarital education, spouse selection, moral values," opinions were examined. Then we use today, with the theme of proverbs and idioms are included.In the second section, the institution of marriage is spiritual and psychological evaluation. Under the guidance of the relevant verses and hadiths, the spiritual aspect of marriage is discussed. Quran is a concept of "sekine" religion are examined in terms of psychology. In the context of the Qur'an and Sunnah spouse selection and moral values were determined. In the psychological aspects of marriage, ?spouse selection, peer-peer communication, communication in the psychological factors and conflicts crisis management and communication? issues are discussed.In the third section, research in the process of content analysis and interviews will be analyzed and interpreted. Recommendations were developed as a result of the research findings.Key words: Family, marriage, moral values, religion.