Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı

Aile işletmelerinde aile üyeleri-profesyonel yönetici çatışmalarının profesyonel yöneticilerin performansı üzerindeki etkileri

The effects of conflicts between family members and the professional managers on the performance of professional managers in family businesses

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 487324 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, aile işletmelerinde, aile üyeleri ve profesyonel yöneticiler arasındaki çatışmaların, profesyonel yöneticilerin performansı üzerindeki olası etkilerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma anketİ, toplam 199 aile üyesi ve profesyonel yöneticiye uygulanmıştır. Söz konusu çalışmada, güveniriilik ve regresyon analizleri, bağımsız ömeklem t testi, tek yönlü anova testi teknikleri uygulanmıştır. Uygulama sonucunda ise; aile üyeleri ve profesyonel yöneticiler arasında çatışma olgusunun varlığı tespit edilmiştir. Tez, genel olarak üç bölümden oluşmaktadır. Birinci ve ikinci bölümde teori kısmı, üçüncü bölümde ise uygulama kısmı yer almaktadır. Birinci bölüm; iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda; aile şirketinin tanımı, önemi ve temel özellikleri, kurumsallaşma süreçleri, aile işletmeleri ile bağlantılı teorik yaklaşımlar; ikinci kısımda ise; çatışma kavramının tanımı, önemi ve temel özellikleri ile birlikte çatışmayı yönetme süreci ve stratejileri açıklanmıştır. Araştırmanın ikinci bölümünde; aile işletmelerinde devir problemi, yönetim çeşitleri, profesyonel yöneticilerin karşılaşabileceği ikilemler, profesyonel yönetici çatışmaları ve türleri ve bunların performans olgusu üzerine etkileri teorik olarak açıklanmıştır. Araştırmanın üçüncü bölümde ise; birinci ve ikinci bölümlerdeki teorik çerçeve göz önünde bulundurularak yapılan araştırmaya yer verilmiştir. Bu bölümde, yapılan anketlerden elde edilen sonuçlar, SPSS paket programı 22.0 kullanılarak değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Aile Şirketleri, Profesyonel Yönetici, Çatışma Yönetimi, Performans, Görev Performansı, Bağlamsal Performans.

Summary:

The aim of this study is to detennine the effects of conflicts between family members and the professional managers on the performance of professional managers in family businesses. This study' s survey applied to 199 people who are family members or professional managers. Also, in this research reliability, principal component, regression analysis techniques and independent samples t test, one way anova test were used. According to these techniques, conflicts between family members and professional managers were observed. This thesis is composed into three parts. Its theory seetion is to take place in the first part and the second part. lts application seetion is to take place in the third part. The first part of this study is to be composed of two sections. In the first part of the first seetion it is explained that the family companies' description, their importance and basic characterestics, institutionalization process of family businesses, some theoretical approaches which associated with family businesses. In the second part of first seetion includes; conflict descriptions, importance of conflict and basic characterestics, the process ofmanaging the conflict and its strategies.The second seetion only includes one part and this part includes the problems of transfer to the next generatian in family businesses, professional managers' dilemma, conflicts of professional managers types and their efects to the perfonnance. To take into account the first parts' and the second part' theoratical, aresearch was done and it takes place in the third part of the study. In this part, the surveys' results are evaluated thanks to SPSS 22.0 package program. Keywords: Family Business, Professional Manager, Conflict Management, Performance, Task Performance, Canceptual Perfonnance.