Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Afyon Kocatepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı

Aile işletmelerinde aileden gelen yöneticilerle profesyonel finans yönetici çatışmaları, bir uygulama

The conflicts that was made professional finance managers, with managers coming from family in family companies, a practice

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 189884 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Aile işletmeleri ülkemiz ve dünya ekonomilerinde %95'lere kadar uzanan birağırlığa sahiptir. Aile işletmeleri bu ağırlıkla birlikte istihdamın artırılması, vergiler, mal vehizmetlerin üretilmesi ve katma değer yaratılması gibi konularda ülke ekonomilerine önemlikatkılar sağlamaktadırlar. Bu katkıları sağlarken de kimi zaman küçük işletme seviyesindekimi zamanda birçok ülkede faaliyet gösterebilen dünya devleri olabilmektedirler. Fakattüm bunlara rağmen aile işletmelerinde süreklilik ve kurumsallık en önemli sorun olmayadevam etmektedir. Bu nedenle aile işletmelerinin hayatını devam ettirebilmelerininsağlanması önemli bir konudur.İşletme fonksiyonlarından birisi olan finansal yönetim yüzyılın başından beri süreklibir gelişme göstererek günümüze kadar gelmiş ve gelişme çizgisini devam ettirmektedir.şletmelerin işe başlamasında ve faaliyetlerini ekonomik zorluklarla karşılaşmadansürdürmesini sağlamada çok önemli görevler üstlenen finans fonksiyonunun işlevlerininyerine getirilmesinden sorumlu olan profesyonel yöneticisi bu manada önemli görevlerüstlenmektedir. Profesyonel finans yöneticisi de diğer profesyoneller gibi iş yaşamında birtakım sorunlar yaşamaktadır. Görev üstlenilen işletmenin aile işletmesi olması durumundabu sorunlar özel nitelikler kazanmakta ve farklılaşmaktadır. Hayatın ve iş yaşamının doğalsürecinde var olan çatışmalarda bu sorunlarla birlikte gündeme gelmektedir. Çatışma olgusutaraflar açısından farklı sonuçlar doğurmakta bunun içinde çatışmanın çözümü vesonuçlarının olumlu olması tarafları ve etkilenenleri için önem taşımaktadır.Bu amaçla yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada aile işletmelerindeaileden gelen yöneticilerle profesyonel finans yöneticilerinin çatışmaları ele alınmış veçatışmaların varlığı, nedenleri, etkileri ve çözümü doğrultusunda değerlendirmelerdebulunulmaktadır.

Summary:

Family businesses have a great importance to country economy and world economyat the rate of % 95 family businesses also make significant contributions to countryeconomies on some subjects such as increasing employment, taxes, producing goods andservices, and creating value adding. When family businesses are making thesecontributions, they can sometimes be small businesses and sometimes be world giantswhich can work many countries simultaneously. On the contrary, continuity andinstitutionality are still the most important problems. So guaranteeing the continuity offamily businesses is an important subject.Financial administration, one of the business functions, has come to the present timewith perpetual development. Professional manager, who is responsible for fulfilment offinancial functions, has great assignment of the continuing of the businesses without facingeconomical difficulties. Professional finance manager like other professionals has someproblems too. When the business is a family business these problems get some specialfeature and change. With these problems the conflicts being in the natural process of lifeand business life appear. The fact of conflict exposes different consequences for differentsides. So solution of the conflict and positive consequences has importance for each side.With this aim, at businesses, managers coming from families and professionalfinance managers' conflicts are discussed and in the direction of being conflicts, reasons ofconflicts, their effects and solutions, evaluations are done, in this study prepared as a masterthesis.