Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

Aile işletmelerinde duygusal sahiplik: Türk ve Ukraynalı aile işletmeleri üzerine karşılaştırmalı bir araştırma

Emotional ownership in family businesses: A comparative research on Turkish and Ukrainian family businesses

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 563408 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez çalışmasında Türk ve Ukraynalı aile işletmelerinde duygusal sahiplik algılamaları üzerine karşılaştırmalı nitel bir araştırma yapılmıştır Araştırmaya iki ülkeden yirmi kuşak temsilcisi katılmıştır Yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler ışığında kuşak temsilcilerin duygusal sahiplik üzerine algılamaları ve süreklilikle ilgili görüşleri yorumlanmıştır Buna göre Türk işletmeleri kuşak temsilcilerinin duygusal sahipliğin aidiyet, sosyal kimlik, psikolojik bağlılık boyutlarında güçlü ve benzer algılamalara sahip oldukları görülmektedir Ukraynalı işletmelerde ise aile-işletme ilişkisi daha işlevsel görülmekte, duygusal sahipliğin bilişsel yönü öne çıkmaktadır Süreklilik konusunda Türk ve Ukraynalı kuşak temsilcileri, rasyonel ve duygusal unsurların birlikte düşünülmesini gerekliliğine vurgu yapmaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this thesis, a comparative qualitative research has been conducted on the perception of emotional ownership in Turkish and Ukrainian family businesses Twenty generations representative from two countries participated in the study In the light of the data obtained from semi-structured interviews, perceptions of generational representatives about emotional ownership and their views on continuity were interpreted According to this, it is observed that the representatives of the generation of Turkish enterprises have strong and similar perceptions in the dimensions of belonging, social identity and psychological commitment In Ukrainian enterprises, the family-business relationship is more functional and the cognitive aspect of emotional ownership is prominent Turkish and Ukrainian generations on continuity emphasize the necessity of thinking together rational and emotional elements ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.