Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Afyon Kocatepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Yönetimi Anabilim Dalı

Aile işletmelerinde profesyonel yöneticilerin sorunları

The problems of the professional managers in the family business enterprises

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 122144 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

YUKSEKLISANS TEZ OZETI AİLE İŞLETMELERİNDE PROFESYONEL YÖNETİCİLERİN SORUNLARI Tülin ÇAKIR İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2002 Danışman: Prof. Dr. Necdet TİMUR Son yıllarda profesyonelleşmenin bir gereği olarak, profesyonel standartlara göre hareket etme kabiliyetine sahip, işinde uzmanlaşmış elemanların istihdamı aile işletmeleri için de bir zorunluluk olmuştur. Ülkemizdeki birçok aile işletmesinin, profesyonel bir anlayışı bünyelerine yerleştirmeyi istemelerine karşın, istihdam ettikleri profesyonel yöneticilerle etkin olarak çalışamamaları tezatlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle kurumsallaşmayı düşünen ailelerin, karar alma ve yönetim süreçlerinde profesyonel yöneticilerin fikir ve önerilerinin, kendi beklentilerindeki farklılıklar nedeniyle tam olarak değerlendirilemediği de bir gerçektir. Aile işletmelerinde çalışan profesyonel yöneticilerin, işletmeyle ilgili diğer sorunlarının yanı sıra aileden kaynaklanan çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldıkları bilinmektedir. Bu çalışma, ülkemizdeki aile işletmelerinde çalışan profesyonel yöneticilerin sorunlarına örnek oluşturacağı düşüncesiyle, Afyon ili dahilindeki aile işletmelerinde çalışan profesyonel yöneticilerin sorunlarının tespit edilerek sınıflandırılması ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma metodu uygulanmıştır.

Summary:

VI ABSTARCT MASTER THESIS THE PROBLEMS OF THE PROFESSIONAL MANAGERS IN THE FAMILY BUSINESS ENTERPRISES Tülin ÇAKIR Business Administration Afyon Kocatepe University, Social Science Institute 2002 Thesis Advisor: Professor Dr. Necdet TİMUR During the recent years, as a result of the professionalism, for the family businesses it has become essential to employ personals with the ability to work in accordance with the standards of professionalism. In Turkey, it is a paradox that although the family businesses wish to implement a professional approach, they do not work efficiently with the professional managers they employ. It is a fact that the family businesses that wish to become an institutional business do not utilize their professional managers' suggestions because they do not comply with their expectations. It is known that the professional managers in these businesses have to deal with not only the problems of businesses themselves but also the problems arising from family relations. This study aims at determining the problems of the professional managers in the family businesses in Afyon, classifying these problems, and suggesting solutions to these problems in order to provide an example for the problems the professional managers in Turkey. We have employed qualitative research techniques in the study.