Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Bölümü / İşletme Anabilim Dalı / Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı

Aile işletmelerinin kurumsallaşmasında yönetimin devri:Eskişehir'de faaliyet gösteren aile işletmelerinde bir araştırma

Succession of management for institutionalisation of family-owned businesses: a research family-owned businesses in Eskisehir

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 265701 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günümüzde yaşanan küreselleşme, rekabet şartları ve değişen işletmecilik anlayışı, işletmelerin sürekliliğinin sağlanabilmesi ve varlıklarının devamı için kurumsallaşmayı gerekli hale getirmiştir. Aile işletmelerinin kurumsallaşması, işletmeyle ilgili her konuda birtakım kuralların ve standartların olmasını, yönetimin yetersiz kaldığı alanlarda profesyonel yöneticilerle çalışılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda aile işletmelerinde önemli bir konu, yönetimin devridir. Aile işletmelerinin önemli bir kısmı kurucunun yönetimi bırakmasından sonra ya da yaşanan nesil değişimiyle varlıklarını koruyamamaktadırlar. Bu önemli sorun aile işletmelerinin sürekliliğinin sağlanmasında kurumsallaşmanın ve bu kapsamda yönetim devrinin önemini ortaya koymaktadır.Bu çalışmada, aile işletmelerinde yönetim devri sürecinin nasıl gerçekleştiğini ve devir için yapılan hazırlıkların neler olduğunu tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışmada Eskişehir'de faaliyet gösteren beş aile işletmesinde kurucunun ya da mevcut aile üyesi yöneticisinin, yönetimin devri hakkında düşüncelerini ve bu konudaki hazırlıklarını tespitine yönelik araştırma yer almaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, görüşme yapılan aile işletmelerinde yönetim devriyle ilgili hazırlıkların yapılmakta olduğu ancak devir planının hazırlanmasıyla ilgili çalışmaların yetersiz olduğu sonucu tespit edilmiştir. Ayrıca aile işletmelerinin profesyonel yöneticilerle çalışma isteğinde olmamaları ve devir sürecini dışarıdan danışman yardımı almadan gerçekleştirme taraftarı oldukları da bir diğer tespittir.Anahtar Kelimeler: Kurumsallaşma, Aile İşletmeleri, Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma, Yönetimin Devri

Summary:

Today?s globalisation, competitive conditions and ever-changing sense of business administration have made institutionalisation essential for a sustainable business and its subsistence. Institutionalisation of family-owned businesses has required certain rules and standards for all aspects in business administration and involvement of professional directors in the spheres when the management falls behind. In this context, succession of management rises as a significant matter in family-owned businesses. A considerable part of family-owned businesses fails to subsist after the founder ceases to hold his office or due to alternation of generations, which, in turn, highlights the importance of institutionalisation, consequently, succession of management so as to maintain and protect sustainability of family-owned businesses.This study intends to scrutinize the process of succession of management in family-owned businesses and the preliminary steps of such delegation. The study also includes the opinions of the founder or family-member directors on the succession of management, who are currently engaged in five family-owned businesses in Eskisehir, as well as the research on determination of preliminary works to this effect. Qualitative research method has been used in the research. As a result of the research it was observed that preliminary works for succession of management are underway in the family-owned businesses that have been interviewed, however the preliminary works for preparing the succession plan were insufficient. In addition, another fact is that the family-owned businesses are not keen on working with professional directors and are in favor of effectuating the succession process without outsourcing consultants.Key Words: Institutionalisation, Family-Owned Businesses, Institutionalisation of Family-Owned Businesses, Succession of management.