Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Aile planlaması danışmanlarının acil kontrasepsiyon ile ilgili bilgi, tutum ve uygulamaları

Knowledge, attitude and practice of the family planning providers about the emergency contraception

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 115627 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Araştırmamız aile planlaması (AP) danışmanlarının acil kontrasepsiyon ile ilgili bilgi, tutum ve uygulamalarını belirlemek amacıyla planlanmıştır Evrenimizi, İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan 25 AÇSAP Merkezi oluşturmaktadır Evrenin tümü örnekleme alınmış ancak ulaşılabilen 21 merkez örneklemi oluşturmuş ve araştırmamız bu merkezlerde çalışan toplam 41 AP danışmanı üzerinde gerçekleştirilmiştir Veriler, 17 soruluk yarı yapılandırılmış soru formu aracılığıyla "görüşme yöntemi" ile elde edilmiş, yüzdelik, ortalamalar, X2 (Chi-Square), Fisher Kesin Olasılık Testi kullanılarak değerlendirilmiştir Araştırmamızdaki AP danışmanlarının yaş ortalaması 34 4390± 6 3329'dur Büyük çoğunluğu kadın, %48,8 'i ebe, %53 7'si 0-5 yıllık aile planlamasında çalışma deneyimine sahip ve hiçbiri acil kontrasepsiyona özel bir hizmet içi eğitim almamıştır AP danışmanlarının tümü acil kontrasepsiyonu duymuş,%82 9'u acil kontrasepsiyonu doğru tanımlamış, % 61'i acil kontrasepsiyonun yasal olduğunu, % 53 7'si tecavüz endikasyonunda kullanılabileceğini ifade etmiştir AP danışmanlarından KOK'u % 100'ü, Rahim İçi Aracı % 73 2'si, diğer yöntemleri (mifepristone, yüksek doz östrojen, MR) % 9 8'i saymıştır AP danışmanlarından, % 80 5'i KOK'un doğru etki mekanizmasını, %73 2'si doğru uygulama zamanını, % 75 6'sı doğru dozunu, %68 3'ü bulantı kusma, % 19 5'i baş ağrısı, % 43 9'u kanama düzensizliği gibi diğer yan etkileri tanımlamıştır AP danışmanlarından RİA'yı tanımlayanların % 60'ının RİA'nın doğru etki mekanizmasını, % 50'sinin doğru uygulama zamanını, % 70'inin kanama, % 40'ınm ağrı yan etkisini tanımladığı belirlenmiştir AP danışmanlarının % 78'inin daha önce acil kontrasepsiyon uyguladığı belirlenmiştir Yaş grupları ile daha önce acil kontrasepsiyon uygulama durumları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur ( X2==6 025, p<0 05) ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

8 SUMMARY The purpose of our study is to determine the knowledge, attitude and practice of the Family Planning ( FP ) providers about the emergency contraception 25 MCHFP Centres which are established in the European side of Istanbul constitutes our universe All of the universe was sampled but only 21 centers were reached and our study was carried out on 41 FP providers who work in these centres Data was collected by a semi-structered questionnaire which contained 17 questions obtained through "interview technique" and evaluated by using percentage, average, X2 (Chi - Square) and Fisher Exact Probability Test Age average of the FP providers in our study is 34 4390 ± 6 3329 The majority of the providers are female, 48% of them are midwives, 53 7% had 0-5 years of work experience in FP and none had had any in-service education on emergency contraception All of the FP providers subject to this study had heard of emergency contraception 82 9% defined the emergency contraception correctly; 61% thought of it as legal and 53 7% stated that it can only be applied if an indication of rape exists 100% of the FP providers mentioned COC; 73 2% IUD; 9% other methods (mifepristone, high dose estrogen, MR) as contraceptive methods 80 5% of the FP providers correctly defined the COC's mechanism of action, 75 6% the right dose, 73 2% the right application time, 68 3% nausea and vomiting, 19 5% headache, 43 9% other side effects such as bleeding irregularities 60% of the FP providers whom defined the IUD described the right mechanism of action; 50% the right application time; 70% the bleeding and 40% the pain side effect correctly 94It is determined that 78% of the FP providers had previously applied emergency contraception A statistically significant difference is found between the age groups and their previous experience of application of emergency contraception (X2=6 025, p<0 05) It is determined that, 85 4% of the FP providers gave guidance to all of the people who inquired FP counselling for emergency contraception 56 1% of the FP providers believed that the emergency contraception counselling must be given by trained providers; 78% believed that the counselling should be given in clinics; and 53 7% only partially supported emergency contraception To determine the FP providers attitude towards emergency contraception, case 1 is given as an example ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.