Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı

Aile şirketi algısı ve kariyer seçimine etkisi

Perception of family business and the effect on selecting career

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 315284 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, yüksek lisans ve MBA seviyesinde aktif iş arayan potansiyel çalışanların aile şirketlerine bakış açıları üzerinden gelecekte yapacakları profesyonel seçimler arasındaki ilişki incelenmiştir. Aile şirketleri imajı veya algısı yazınından gelen performans ölçütleri; kurumsallaşma, uluslararasılaşma ve stratejik yönetim boyutları üzerinden değerlendirilmiştir. Aile şirketlerinde işleyişler adalet ve güven boyutlarında ele alınmıştır. Çalışan algısı, çalışan bağlılığı düzeyinde incelenmiştir. Profesyonel kariyer seçimi ise kişilerin aile şirketlerinde çalışma isteklerine bağlı olarak belirlenmiştir. Anket yöntemi kullanılarak konu başlıkları ile ilgili önermelerin değerlendirilmesi katılımcılardan istenmiştir. SPSS programı kullanılarak lojistik regresyon analizi, t testi analizi, faktör analizi ve ayırma analizi yöntemleri uygulanmıştır. Güven algısının kariyer seçimi üzerinde ayrıştırıcı etkisinin bulunduğu ve kariyer seçimini tahmin etmede etkili olduğu sonucu elde edilmiştir. Aile şirketlerinde çalışan bağlılığı dışında kalan unsurlar olumsuz algılanmıştır. Aile şirketleri uluslararasılaşma, kurumsallaşma, stratejik yönetim, toplam performans ölçütleri, adalet, güven ve genel işleyişler açısından olumlu algılanmamakla beraber aile şirketlerinde çalışanların şirketlerine bağlı oldukları düşünülmektedir.

Summary:

In this study the relation between the future professional choices of potential employees-in the level of post graduate and MBA- actively looking for job in terms of family businesses is analysed. Performance criteria, from the literature of image or perception of familly businesses, were evaluated on dimensions of institutionalisation, internationalisation and strategic management. Operations in family businesses were discussed in relation to justice and trust. Employee perception, was examined at the level of employee engagement . Professional career choice was determined depending on the wishes of the people who work in family businesses. The participants were asked to evaluate the propositions related to the subject headings by using the survey method. By making use of the SPSS programme; logistic regression analysis, t test analysis, factor analysis and discriminant analysis methods were applied. It was concluded that the perception of confidence had a parser impact on career choice and is effective in predicting career choice. The factors apart from employee engagement were perceived negative. Nonethless, family businesses are perceived posive in terms of internationalisation, institutionalisation, strategic management, overall performance criteria, justice, confidence and general operations; it is thought that employees in family businesses are loyal to their companies.