Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

Aile şirketlerinde kurumsallaşma süreci ve insan kaynakları yönetimine dair bir alan araştırması: Yurtbay Seramik A.Ş. örneği

Institutionalization process and human resources management of the family business a field research: Yurtbay Ceramics Inc. example

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 432445 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırma, dünyadaki işletmelerin büyük bir çoğunluğunu oluşturan aile şirketlerinin kurumsallaşma sürecini ve bu süreç içinde şirketin hayati fonksiyonlarından biri olan insan kaynakları biriminin nasıl şekillendiği, süreçte nasıl bir rol oynadığı ve şirketin sürekliliğine, devamlılığına nasıl bir etki oluşturduğuna dair meydana gelen değişiklikler ve etkiler incelenmiştir. Bu çalışmada hem kurumsallaşma hem de insan kaynakları yönetimi süreci ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bu süreç içerisinde sadece genel kriterler değil, karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara getirilen çözüm önerileri de irdelenmiştir. Araştırma altı ana bölüm çerçevesinde kaleme alınmıştır. Birinci bölümde temel kavramlar, ikinci bölümde aile şirketinin büyümesi ile adeta gereklilik arzeden kurumsallaşma süreci, üçüncü bölümde ikinci kuşağa devir ile başlayan aile şirketinin sürekliliği, bunun için harcanan çaba ve emek, dördüncü bölümde temel kuralları ile insan kaynakları yönetimi süreci, beşinci bölümde aile şirketlerinde insan kaynakları sürecinin nasıl işlediği, son bölümde ise araştırmanın konusunu oluşturan aile şirketinin insan kaynakları departmanına yönelik olarak yapmış olduğumuz araştırma ve inceleme neticesinde elde edilen bulgular yer almaktadır. Son dönemde "güven" kavramının tartışılır ve çok konuşulur hale geldiği dünyada ve ülkemizde özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin neredeyse parmakla sayılabilecek kadarı üçüncü kuşağa geçebilmektedir. Bunun en temel sebeplerinden birinin başında işletme yönetiminin kurumsallaşamaması gelmektedir. Bu süreçteki temel yönetim faktörlerinden bir tanesi de insan kaynakları departmanıdır. Tüm bunların neticesinde özel sektör için büyük önem arzeden aile şirketlerinin kurumsallaşması, sürekliliği ve insan kaynakları departmanının profesyonelleşmesi aynı çatı altında incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Aile Şirketleri, Kurumsallaşma, Süreklilik, İnsan Kaynakları Yönetimi

Summary:

This research around the world enterprises constitute a large majority of family businesses institutionalization process and this process within the company, how the shape of the human resources department is one of the vital functions, what its role in the process that the company's continuity, continuity to what impact the form that that occurred changes and impacts are examined. In this study, both the process of institutionalization of the management of human resources is evaluated separately. Not only general criteria in this process, problems and solutions brought to these problems have been discussed. Research has been written in the framework of six main sections. The basic concepts of the first part, the second part of the family-owned company that exhibits almost necessity with the growth of the institutionalization process, continuity of starting the family business by the second generation of speed in the third part, the effort expended for this labor and human resource management processes with the basic rules in the fourth section of people in the fifth chapter in the family business how to handle the welding process takes place in the last part of the findings in the survey is the subject of our research we have done as a family business for natural result of the human resources department and examination results. The recent "trust" of the concept discussed and could be counted on the fingers almost becomes much spoken of in the world and in our country, especially small and medium-sized companies can now third generation. It comes at the beginning of one of the main reasons lack of institutionalization of business management. One of the main management factor in this process is the human resources department. All the institutionalization of family companies very important for the private sector in their result, continuity and professionalization of the human resources department was examined under the same roof. Keywords: Family Business, Corporate Governance, Sustainability, Human Resources Management