Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Nuh Naci Yazgan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı

Aile şirketlerinde profesyonel yönetim anlayışının incelenmesi ve Kayseri ilinde bir uygulama

Investigation of professional management understanding in family companies and an application in Kayseri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 598545 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın temel amacı Kayseri ilinde faaliyet gösteren aile şirketlerinde profesyonel yönetim anlayışının gelmiş olduğu noktayı incelemek ve tespit etmektir. Aile şirketlerinde, ailenin geleneksel yönetim anlayışının şirketin profesyonel yönetim değerlerinin ve kurallarının önüne geçmesi ile birlikte aile bireylerinin kendi deneme-yanılma yöntemleriyle hareket etmeleri eğilimi görülür. Aile şirketlerinde yönetim kurulu, aile bireylerinden oluşmakta ise de zaman zaman profesyonel yöneticilerinde yönetimde söz sahibi olduğu şirket yapıları olarak ortaya çıkabilmektedir. Ancak işin ehli olan tecrübeli, eğitimli yöneticilerin firmada yeterince söz sahibi olamaması, idari kararların alınması sırasında aile üyeleriyle fikir ayrılıklarına ve çatışmalara neden olur. Kan bağının yetkilendirmede ön planda tutulması aileden olmayan kişilerin moral ve motivasyonunda meydana gelen düşmelerin ve yönetim faaliyetlerinde aksamaların başlıca nedenlerindendir. Aile şirketlerinde aile yönetim anlayışının etkisi pazarlama, planlama, halkla ilişkiler, araştırma-geliştirme ve insan kaynakları gibi fonksiyonlar üzerinde kendisini göstermektedir. Bu etki dolayısıyla yönetim anlayışı ve yönetim etkinlikleri paralel bir seyir izlemektedir. Araştırmanın örneklemini Kayseri ilinde aktif olan çeşitli sektörlerdeki aile şirketlerinin yöneticileri oluşturmaktadır (n=380). Araştırmada aile şirketlerinin profesyonel yönetim anlayışını belirleyemeye yönelik olarak alan yazınında daha önce gerçekleştirilmiş çalışmalardan yararlanarak aile şirketlerinin profesyonel yönetim anlayışının ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aile şirketlerindeki profesyonel yönetim anlayışının farklı boyutlarını değerlendirmeye yönelik olarak 18 maddeden oluşan bir ölçek oluşturulmuştur. Ölçeğin oluşturulmasını takiben ölçek ifadeleri işletme ve ölçek geliştirme konusunda deneyimli öğretim üyelerinden uzman görüşleri alınmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda ölçek üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak ölçeğe son şekli verilmiştir. Bu çalışmada Kayseri'deki çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren aile şirketlerindeki, profesyonel yönetim anlayışı incelenmiş aile yönetim yapısının profesyonel yönetim anlayışı üzerinde yüksek seviyede bir etki gösterdiği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Aile Şirketi, Profesyonel Yönetim Anlayışı.

Summary:

The main purpose of this study is to examine and determine the point of understanding of professional management in family businesses operating in Kayseri. In the family business, the traditional management approach of the family overcomes the professional management values and rules of the company, and family members tend to act with their own trial and error methods. Although the board of directors consists of family members, it may occasionally emerge as company structures in which professional managers have a say in management. However, the inadequacy of experienced, educated managers who are competent in the business can cause disagreements and conflicts with family members during administrative decisions. Maintaining the blood tie in the authorization is one of the main reasons for the decrease in the morale and motivation of non-family members and disruptions in management activities. The impact of family management on family businesses is reflected in marketing, planning, public relations, research and development and human resources. Therefore, management approach and management activities follow a parallel course. The sample of the study consists of the managers of family companies in various sectors active in Kayseri province (n = 380). The aim of this research is to measure the professional management understanding of family companies by using the studies carried out in the literature For this purpose, a scale consisting of 18 items was developed to evaluate the different aspects of professional management in family businesses. Following the creation of the scale, the expressions of the scale were taken from the expert opinions of the faculty members experienced in business and scale development. Necessary arrangements were made on the scale in accordance with expert opinions and the scale was finalized. In this study, the professional management approach in family businesses operating in various sectors in Kayseri was examined and it was found that the family management structure had a high level of impact on the professional management approach. Keywords: Family Company, Professional Management Approach.