Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ev Ekonomisi Anabilim Dalı

Ailelerin konut satın alma tutum ve davranışları üzerinde bir araştırma

A research on house buying attitudes and behaviours of families

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 213735 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırma, ailelerin konut satın almaya yönelik tutum ve davranışlarını belirlemek amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür. Ankara'da basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 300 aile araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma materyalinin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Likert tipi cümlelere verilen yanıtlar puanlanmış, aracın yapı geçerliliğini kontrol etmek için bir faktör analizi tekniği olan ?Döndürülmüş Temel Bileşenler Analizi? uygulanmış, faktör yükü 0.30'dan düşük olan cümleler hesaplamalara dahil edilmemiştir. Anket formunun güvenirliği için iç tutarlılık katsayısı olan ?Cronbach Alpha? hesaplanmıştır. Araştırmada, ailenin konut ile ilgili algı ve değerlendirmelerine ilişkin ölçeğinin yer aldığı bölümlerde açıklayıcı değişken olarak cinsiyet, öğrenim düzeyi, gelir düzeyi ve aile yaşam dönemi kullanılmıştır. Konutun sosyo-kültürel ve fiziksel/yapısal çevresi ile ilgili değerlendirmelerin ve konutun fiziksel koşulları ile ilgili değerlendirmelerin yer aldığı ölçeklerde açıklayıcı değişken olarak cinsiyet, gelir düzeyi ve aile yaşam dönemi kullanılmıştır. Cinsiyet değişkeninin kullanıldığı ölçeklerde, cinsiyet değişkenine bağlı farklılığın belirlenebilmesi için t-testi yapılmış, bulgular 0.05 ve 0.01 anlamlılık düzeyinde yorumlanmıştır. Öğrenim düzeyi, gelir düzeyi ve aile yaşam dönemi değişkenlerinin kullanıldığı ölçeklere, ?Tek Yönlü Varyans Analizi - ANOVA? uygulanarak incelenmiştir. Farklılık çıktığında, farklılığı yaratan grupları görmek için ?POST HOC TESTS? içinde Scheffe ve Student-Newman-Keuls çoklu karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan ailelerin ortalama 36-50 yaşında oldukları, yükseköğrenimli, genişleyen aile yaşam döneminde, orta gelir düzeyinde, kent merkezinde, kendi sahip oldukları konutlarda yaşadıkları bulunmuştur. Araştırmada, konutun anlamına ilişkin olarak bireylerin değerlendirmelerinin cinsiyete, gelir düzeyine ve aile yaşam dönemine göre önemli bir farklılık göstermediği (P>0.05), bireylerin konutun anlamına ilişkin değerlendirmeleri üzerinde öğrenim düzeyinin önemli farklılıklar yarattığı (P<0.01) saptanmıştır. Konutun sosyo-kültürel ve fiziksel/yapısal çevresi ile ilgili değerlendirmeler üzerinde cinsiyet değişkeninin önemli bir etkiye sahip olduğu (P<0.05), kadınların konutun sosyo-kültürel ve fiziksel/yapısal çevre ile ilgili değerlendirmelerinin erkeklerden daha yüksek bulunduğu, gelir düzeyi değişkenine bağlı farklılık göstermediği (P>0.05), aile yaşam dönemi değişkeninin önemli farklılık yarattığı (P<0.05) daralan aile yaşam döneminde bulunan aile bireylerin ortalama puanlarının diğer aile yaşam döneminde bulunan bireylere kıyasla fazla olduğu bulunmuştur. Konutun fiziksel koşulları ölçeğine ilişkin değerlendirmelerin cinsiyete göre önemli düzeyde farklılık gösterdiği (P<0.01), araştırmaya katılan kadınların konutun fiziksel koşulları ile ilgili değerlendirmelerinin erkeklere göre daha fazla olduğu, gelir düzeyi değişkeninin önemli bir etkiye sahip olmadığı (P>0.05), aile yaşam dönemi değişkeninin ise önemli düzeyde farklılık gösterdiği (P<0.01) ve araştırmaya katılan daralan aile yaşam dönemindeki bireylerin konutun fiziksel koşulları ile ilgili değerlendirmelerde değişiklik gösterdiği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Konut, Aile, Satın Alma Tutumu, Satın Alma Davranışları

Summary:

This study has been planned and executed in order to determine house buying toward attitudes and behaviours of families. A total of 300 families in Ankara, selected by random sampling method and included into study. Survey tecniques were used in gathering the research materials. Answers given to sentences typed Likert were scrored, used as technique of factor analysis ?varimax analysis technique? for reliability and items with factor loading less than 0.30 were deleted. In order to test the safety of questionnare were calculated ?Cronbach Alpha? as iner consistency coefficient. Findings of the study indicate that families within the study scope are at on average age of 36-50 and education level of graduate or postgraduate; and middle income level; the most families were in the period of extending families and lived in their own apartments at the city centrum. In the research; definitive variables as sex, education level, income level, and family life phase are used, where family?s evaluation and perception about residence house, scales has take part. Also definitive variables as sex, income and family life phase are used where residence?s evaluation about social cultural and physical / structural environment and physical conditions scales has take part. On scales that sex variable is used, t - test has made to define the difference which depends on sex variable, and results are interpreted (commented) by 0,05 and 0.01 sensibility. On scales where education level, income level and family life (living) phase variables take part we used (ANOVA) One Way Analysis of Variance Analysis method for definition. When any change or difference occured, to see the groups that caused the difference we used Scheffe and Student-Newman-Keuls multiple comparition method in POST HOC TESTS. It is proved that individuals?s sex, income level and and family living phase doesnt have considerable effect on the meaning of residence (P>0.05) but education level has effect considerable difference (P<0.01). It is proved that sex variable has an important effect (P<0.05) on evaluations of residence?s social cultural and physical / structural environment. Women?s are more sensitive about physical / structural and social cultural environment of residence than men also it (women?s sensitivity) doesnt depend on income level (P>0.05). Family living phase has an important effect of difference (P<0.05). But avarage grades of individuals in narrowing family living phase are more than the others. It is proved that physical conditions of residence changes by sex (P<0.01), women?s comments about physical conditions of residence are much more than of men?s. Income level (variable) doesnt have important effect (P>0.05), family living phase (variable) has an important (considerable) effect (P<0.01). Individuals in narrowing family living phase who took part on this research has different definitions about physical conditions of residence. Key Words: House, Family, Buying Attitudes, Buying Behaviours