Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ev Ekonomisi Anabilim Dalı

Ailelerin paraya yönelik tutumları ve ekonomik refahları arasındaki ilişkinin incelenmesi

The Determination of relationships between money attitudes and financial ellbeing of families

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 95817 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırma, ailelerin paraya yönelik tutamlan 0e ekonomik refahları arasındaki ilişkinin İncelenmesi amacı ile Ankara'da yasayan 300 evli denek üzerinde yürütülmüştür. Araştırma verilerinin elde edilmesinde anket tekniği kullanılmıştır. Veriler cinsiyet değişkeni dikkate alınarak irdelenmiştir. Likert tipi cümlelere verilen yanıtlar puanlanmış, faktör analizi yapılarak, faktör yükü 0.40'dan düşük olan cümleler hesaplamalara dahil edilmemiştir. Aracın yapı geçerliliğini kontrol etmek için "Döndürülmüş Temel Bileşenler Analizi*' uygulanmıştır. Ortalama puanlar arasındaki fark t testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca ailelerin paraya yönelik tutamları ve ekonomik refahları arasındaki ilişkinin belirlenebilmesi için Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan deneklerin yaşları ortalama 37.5810.370, denek eşlerinin yaşlan ortalama 36.78±0.344'dür. Deneklerin % 72.0 'si denek eşlerinin % 52.3*0 yüksekokul mezunudur. Denek ailelerinin aylık toplam geliri ortalama 351.99±8.496 milyon TL'dir. Deneklerin evlilik süresi ortalama 12.47i0.420 yıl olarak bulunmuştur. Deneklerin ailelerinde ortalama 3.57±0.059 birey bulunmaktadır. Çocuk sayısı çocuğa olmayanlar hesaplamaya dahil edilmediğinde ortalama 1.72±0.047'dir. Deneklerin ailelerinin % 77.7'si genişleyen aile dBnemindedir.Araştırma kapsamına alman deneklerin "sabit fikir", "basan", "bütçe", "kaygı" ve "güç"ü kapsayan parasal tutamları cinsiyet değişkenine bağlı olarak farklılık göstermemektedir (P>0.05). Ekonomik refaha yönelik bulgular söz konusu olduğunda; deneklerin ailelerinin ekonomik durundan, ekonomik ilerlemeleri ve ekonomik tatminlerine ilişkin değerlendirmeleri açısından fark bulunmadığı (P>0.05) belirlenmiştir. Ancak; paraya yönelik tutumlar ve ekonomik refah arasındaki ilişkinin belirlenebilmesi için yapılan korelasyon analizi sonuçları ise "sabit fikir** tutumu ile basan, bütçe, kaygı ve güç; "başarı" tutumu ile bütçe, kaygı ve güç; "bütçe" tutumu ile ekonomik tatmin; "kaygı" tutumu ile güç, ekonomik ilerleme, ekonomik durum ve ekonomik tatmin; "ekonomik ilerleme" ile ekonomik durum ve ekonomik tatmin; "ekonomik durum" ile ekonomik tatmin arasındaki ilişkinin istatistik olarak PO.01 düzeyinde önemli olduğunu göstermektedir. 2000, 68 sayfa Anahtar kelimeler: Para tutumları, ekonomik refah, aile

Summary:

This research was carried out to determine the relationships between money attitudes and financial well-being of families, on 300 married subjects, living in Ankara. Data were collected by using a questionnaire form and analized depending on the ses variable. Answers given to sentences typed Likcrt were scored, applied factor analysis and items with factor loadings less than 0.40 were deleted and used varimax analysis technique for reliability. Differences between average scores were evaluated by using t test Moreover, Pearson correlation matrix was calculated in order to analyse the relationship between money attitudes and financial well- being of families. In this research, average age of the subjects and their spouses were 37.5810.370 and 36.7ftbO.344, respectively. 72.0 % of subjects and % 523 of spouses of the subjects were university graduates. Average annual total income of the families of the subjects was 351.9918.496 million Turkish liras. Average marriage period was 12,4710.420 year. Average family size of subjects was 3.5710.059 and average number of the children was 1.7210,042 when the without child families were not considered. On the other hand, 77.7 % of families of the subjects was expanding period. iiiResearch findings showed that money attitudes including "obsession*, "achievement**, "budget*, "anxiety*' and "power" didn't vary depending on sex (F>0.05). Findings related to financial well being indicated that evaluations of financial status, financial progress and financial satisfaction of families did not vary depending on the same variable (PXI.05). But, the results of Pearson correlation analysis showed that existed significant correlations between "obsession* and achievement, budget, anxiety and power; "achievement*1 and budget, anxiety and power; "budget" and financial satisfaction; "anxiety*' and power, financial progress, financial status and financial satisfaction; "financial progress" and financial status and financial satisfaction; "financial status" and financial satisfaction (P<0.01). 2000, 68 pages. Key words: Money attitudes, financial well-being, family. IV