Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Hizmet Anabilim Dalı / Sosyal Hizmet Bilim Dalı

Ailelerle sosyal hizmet: Eşlerin ikisinin de fabrikada işçi olarak çalıştığı ailelerde aile hayatı ve sosyal yaşam

Social services with family: Family life and social life in families of TWO spouses working as workers in a factory

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 482770 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırma eşlerin ikisinin de fabrikada işçi olarak çalıştığı ailelerde aile hayatı, aile ilişkileri; çiftlerin sosyal yaşamları ve sosyalleşme pratikleri hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Karaman İli Merkez ilçesinde yapılmıştır. Araştırma kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmış, kartopu ve amaçsal örneklem yöntemleri ile çocukları olan 26 çifte ulaşılmıştır. 26 kadın ve 26 erkek olmak üzere toplamda 52 kişiyle yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanarak derinlemesine mülakatlar yapılmış, görüşmeler ses kayıt cihazı kullanılarak kayıt altına alınmıştır. Metinlere aktarılan görüşmeler içerik analizi yöntemiyle ana ve alt temalar olmak üzere kategorilere ayrılmıştır. Veriler sosyal hizmet perspektifinden değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda; çiftlerin fabrikada işçi olarak çalıştığı ailelerde, fabrikada vardiyalı bir şekilde çalışmanın eşler arası ilişkileri ve ebeveyn-çocuk ilişkisini olumsuz etkilediği, çalışma hayatından dolayı ebeveynlerin çocuklarını ihmal ettikleri, ailelerin sosyal yaşam içinde var olmakta zorlandıkları, sosyal ve ekonomik anlamda problemler yaşadıkları tespit edilmiştir. İşçi ailelerin daha sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri, için çalışma hayatı ve işçilerin çalışma şartları ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. Çevresi içinde birey anlayışından hareket eden sosyal hizmet mesleği aile ve çalışma hayatına bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşarak aile bireylerinin işlevlerini daha sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi için öneriler geliştirmeli ve çalışmalar yapmalıdır.

Summary:

This research has been done to get information about the family life, family relationships; social life and socialization practices of couples working in a factory as workers.The research was carried out in Karaman city center. Within the scope of the research, qualitative research methods were utilized and by using snowball and objective sampling methods 26 pairs having children were reached. A semi-structured interview form was prepared with a total of 52 people, 26 female and 26 male. In-depth interviews were conducted and interviews were recorded using voice recorder.Negotiations transferred to the texts are divided into categories, main and sub themes, content by analysis method. Data were assessed from a social service perspective.As a result of the research; It has been found that working in a factory as a worker negatively affects parent-child and spousal relationships, parents neglect their children due to work life, families have difficulties in social life, and they have social and economic problems.Regulations should be made concerning the work life and the working conditions of the workers, so that the working families can live a healthier life.The social work profession, moving from an individual in the periphery perspective, must approach and work on a holistic view of the family and working life, and develop and advance them in order to fulfill the functions of the family members in a healthier way.