Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Ailesel akdeniz ateşi olan hastalarda koagülasyon mekanizmalarının hastalık gidiş ve şiddetine etkisi

Effects of the coagulation mecahanisms on progression and severity of familial mediterranean fever

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 156463 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) akut başlangıçlı, tekrarlayıcı, kendini sınırlayan ateş ve poliserozit ataklarıyla karakterize etyolojisi tam belirlenememiş olan otozomal resesif geçişli kalıtımsal bir hastalıktır Ailesel Akdeniz Ateşinde en belirgin patolojik özellik serozal yüzeylerdeki enflamasyondur Ailesel Akdeniz Ateşinde CRP, EL-1, IL-6, IL-8 ve serum amiloid A gibi akut faz cevabının ataklar sırasında ve arasında yüksek seyrettiği uzun süreden beri bilinmektedir Sistemik enflamasyonun güçlü bir protrombotik uyan olduğu kabul edilmektedir Enflamatuar olaylar prokoagülan faktörleri arttırırken, doğal antikoagülanlan ve fibrinolitik aktiviteyi azaltmaktadır Çalışmamızda akut faz reaktanlanmn (lökosit sayısı, CRP, sedimentasyon, fibrinojen) ataklı ve ataksız Ailesel Akdeniz Ateşli hastalarda yüksek olduğunu gösterdik Atak sırasında kolşisin kullanımmdan bağımsız olarak PT ve aPTT değerlerinde uzama saptadık (sırasıyla p = 0 008, p = 0 024) ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

SUMMARY Familial Mediterranean fever is an autosomal recessive inherited disease of unknown etiology, characterised by recurrent acute self limited attacks of fever and polyserositis The most significant pathology is the inflammation of the serosal surfaces It has been already known that acute phase reactants such as CRP, IL-1, IL-6, IL-8 and serum amyloid A protein are increased during and between the attacks Systemic inflammation is considered as a potent prothrombotic stimuli While increasing the procoagulant factors, the inflammatory processes decrease the natural anticoagulants and the activity of fibrinolysis In our study, we showed acute phase reactants increase in patients with familial Mediterranean fever both in acute and acute-free period We observed prolongation in PT and aPTT independently of the colchicine use (respectively p=0 008 and p=0 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.