Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Ailesel akdeniz ateşi olan hastalarda üst solunum yolu enfeksiyon sıklığı, nedenleri ve mannoz bağlayıcı lektinle ilişkisi

Frequency and causes of respiratory tract infections and its association with mannose-binding lectin in patients with familial mediterranean fever

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 433207 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) otozomal resesif geçiş gösteren, düzensiz aralıklarla akut tekrarlayan ve kendini sınırlayan ateş, peritonit, sinovit, plörit ve/veya deri döküntüleri ile karakterize sistemik otoinflamatuar bir hastalıktır Literatürde AAA hastalarının üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) sıklığı ile ilgili yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır AAA hastalarında solunum yolu nfeksiyon sıkılığı ve mannoz bağlayıcı lektin ile ilişkisi ilk kez bu çalışmada araştırılmıştır 79 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nefroloji Bilim dalında takip edilen, AAA tanısı almış 3-18 yaş aralığındaki 50 hasta çalışmaya alındı Kontrol grubu olarak ise genel çocuk polikliniğine enfeksiyon dışı nedenler ile başvuran (obezite, kabızlık, hipotroidi vb ), ailede AAA öyküsü ve AAA'yı düşündüren semptomları olmayan, fizik muayene bulguları ve laboratuvar incelemelerinde herhangi bir kronik inflamasyon bulgusu eşlik etmeyen yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiş 20 sağlıklı çocuk alındı Çalışma 2014 yılı Haziran ayı ile 2015 Mayıs ayı arasında yapıldı Hasta ve kontrol grubu için bilgi formu oluşturuldu Yaş, cinsiyet, alerji öyküsü, yıllık üst solunum yolu enfeksiyonu, pnömoni, otit, bronşiolit, idrar yolu enfeksiyonu sıklığı, akut romatizmal ateş öyküsü, alerji öyküsü, gastroözefagal reflü öyküsü, Jeffrey Model Vakfı tarafından oluşturulmuş immün yetmezlik tarama sorgulaması yapıldı Hasta ve kontrol grubunun hemogram, ASO, pediatrik IgA, IgM, IgE, IgG, CRP, SAA, MBL düzeylerine, AntiHBs antikoru, C3 ve C4'e bakıldı İdrar örneklerinde tam idrar, idrar protein ve idrar kreatinin düzeyleri ölçüldü Hasta grubunun 33'ü (%66) erkek, 17'si (%34) kızdı Kontrol grubunun 7'si erkek (%35) 13'ü (%65) kızdı Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 11,0±4,6 yıldı Kontrol grubunun yaş ortalaması ise 11,9±4,2 yıldı Çalışmamızda "Sık üst solunum yolu enfeksiyonu" olarak 8 ve üzeri üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren olgular tanımlandı AAA hastalarının 10'unun (%20) sık üst solunum yolu geçirdiği saptandı Kontrol grubu hastalarının içinde sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren hasta yoktu Bu iki grup karşılaştırıldığında AAA'lı hastaların daha sık ÜSYE geçirdiği saptandı AAA ve kontrol grubu olgularının serum IgA, IgM, C3, C4, değerleri yaşa göre -2 SDS'den düşük olanlar karşılaştırıldı İki grup arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamadı Ancak hasta ve kontrol grubunun serum IgG değerleri yaşa göre -2 SDS altında olan AAA hastası ve kontrol grubu olguları karşılaştırıldığında aralarında istatiksel açıdan anlamlı farklılık saptandı AAA hastası grubu içinde, sık üst solunum yolu enfeksiyonu ( ≥8 ÜSYE) geçiren hastaların serum IgA, IgG, IgM, C3, C4 ve MBL değerleri yaşa göre -2 SDS'ye göre olarak değerlendirilenlerle, sık ÜSYE geçirmeyen hastaların serum IgA, IgG, 80 IgM, C3, C4 ve MBL değerleri -2 SDS'ye göre düşük olanlar karşılaştırıldı İki grup arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamadı AAA hastalarının ÜSYE geçirme sıklığı ile serum IgA, IgG, IgM, IgE, C3, C4, MBL düzeyleri ve serum ASO düzeyi ile arasındaki korelasyon değerlendirildi Serum IgM, C3, C4, MBL düzeyi ile ÜSYE geçirme sıklığı arasında korelasyon saptanmadı AAA hastalarının serum MBL düzeyinin median ile kontrol grubu olgularının serum median değeri karşılaştırıldığı zaman istatiksel açıdan ralarında anlamlı farklılık bulunamadı Çalışmamızda MBL eksikliği için 600 ng/ml "cut off" değer olarak kabul edildi ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Familial Mediterranean fever (FMF) is a systemic, auto-inflammatory isorder with autosomal inheritance which is characterized by irregular relapses and self-limited fever, peritonitis, synovitis, pleuritis and/or skin eruptions To best of our knowledge, there is no study on frequency of upper respiratory tract infections in patients with FMF in the literature This frequency of respiratory tract infections and its association to mannose-binding lectin was investigated for the first time in this study The study included 50 patients aged 3-18 years who were diagnosed as MF and followed in Pediatric Nephrology Department of Akdeniz University, 82 Medicine School and age- and sex-matched 20 healthy children, who presented to pediatrics outpatient clinic with reasons other than infection (e g obesity, constipation, hypothyroidism) and had no family history of FMF or symptoms suggesting FMF and no finding of chronic inflammation in physical examination and laboratory evaluations, were employed as control group The study was conducted between June, 2014 and May, 2014 A data sheet was developed for the patient and control groups Age, gender, annual incidence of upper respiratory tract infection, annual incidence of pneumonia, otitis media, bronchiolitis and urinary tract infection, history of acute rheumatoid fever, allergy and gastroesophageal reflux and results of immune deficiency screening developed by Jeffrey Model Foundation were recorded Complete blood count and levels of ASO, pediatric IgA, IgM, IgE and IgG, CRP, SAA, MBL, anti-Hbs antibody, C3 and C4 were studied in both patient and control groups Urinalysis was performed including urinary protein and creatinine measurements There were 33 boys (66%) and 17 girls (34%) in the patient group while 7 boys (%35) and 13 girls (65%) in the control group Mean age was 11 0±4 6 years in the patient group while 11 9±4 2 years in the control group In this study, "frequent upper tract infection" was defined as 8 or more upper respiratory tract infection per year It was found that 10 of patients with FMF had frequent upper respiratory tract infection while no patient in the control group had frequent upper respiratory tract infection A significant difference was found between the patient and control groups The cases with age-adjusted serum IgA, IgM, C3 and C4 values <-2 SDS in the FMF and control groups were compared and no significant difference was found between groups However, a significant differences was detected when the cases with age-adjusted serum IgG values<-2 SDS in the FMF and control groups were compared The FMF patients with age-adjusted serum IgA, IgG, IgM, C3, C4 and MBL values<-2SDS and frequent upper respiratory infection were compared to those with age-adjusted serum IgA, IgG, IgM, C3, C4 and MBL values<-2SDS and infrequent upper respiratory tract infection No significant difference was 83 found between groups The correlation between frequency of upper respiratory tract infection and serum IgA, IgG, IgM, IgE, C3, C4, MBL and ASO levels were assessed No significant correlation was detected between serum IgM, C3, C4, MBL levels and frequency of upper respiratory tract When median serum MBL levels were compared between FMF patients and controls, no significant difference was found between groups In our study, cut-off value for MBL deficiency was defined as <600 ng/ml The FMF patients and controls were stratified according to this MBL cut-off value: those with MBL<600 ng/ml and those with MBL≥600 ng/ml ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.