Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Ailesel Akdeniz ateşinde akut faz yanıtı olarak prokalsitonin ve faktör VIII düzeylerinin değerlendirilmesi

The evaluation of procalcitonin and Factor VIII as acute phase response in familial Mediterranean fever

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 266794 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ailesel Akdeniz ateşi (AAA) ataklar ve remisyonlarla karakteristik otozomal çekinik bir hastalıktır. Ataklar esnasında artan akut faz yanıtı sıklıkla ataksız dönemde normale döner. Prokalsitonin bakteriyel enfeksiyonları diğer inflamasyon nedenlerinden ayırmada C-reaktif protein'den (CRP) daha hassas bir testtir. Faktör VIII'de (FVIII) bilinen diğer bir akut faz reaktanıdır. Ailesel Akdeniz ateşi hastalarında daha önceden FVIII düzeyleri ile ilgili çok az bildiri varken, prokalsitonin ile ilgili çalışma yoktur.Bu çalışmada AAA hastalarının atak ve atak dışı dönemlerinde geleneksel akut faz reaktanları ile birlikte serum prokalsitonin ve FVIII düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Çalışma grubu 21 (10 erkek, 11 kız) AAA hastasından ve 19 sağlıklı çocuktan oluşturuldu. Ailesel Akdeniz ateşi hastalığı tanısında tüm hastalarda Tell-Hashomer kriterleri esas alındı. Çalışma döneminde enfeksiyon bulguları olanlar çalışma dışı bırakıldı.Kan örnekleri hastaların tümünden atak başlangıcının ilk 72 saati içinde, atak geçtikten 7 gün ve 2-3 ay sonra olacak şekilde 3 ayrı dönemde alındı. Örneklerde kan lökosit, serum CRP, eritrosit çökme hızı (EÇH), fibrinojen, prokalsitonin ve FVIII düzeyleri çalışıldı. Aynı değişkenler sağlıklı kontrol grubunda da incelendi. Değişkenlerin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi kullanıldı.Atak dönemindeki CRP ve fibrinojen düzeyleri ataksız dönemlerdeki ve kontrol grubundaki düzeylerine göre anlamlı olarak yüksek saptandı. Prokalsitonin ve FVIII düzeyleri atak döneminde hafif bir artış göstermekle birlikte bu değerler bu testlerin cut-off değerleri üzerine çıkmadı. Bu sonuçlara göre Prokalsitonin ve FVIII'in AAA hastalığının atak döneminde tanı amaçlı kullanılamayacağı sonucuna varıldı.

Summary:

Familial Mediterranean fever (FMF) is an autosomal recessive disorder characterised by exacerbations and remissions. The increased acute phase response seen during the attacks usually returns to normal in attack free period. Procalcitonin (PCT) is more sensitive than C reactive protein (CRP) in differentiating a bacterial infection from other causes of inflammation. Factor VIII (FVIII) is also a well known acute-phase reactant. Procalcitonin values have not been studied and FVIII levels were determined in few studies previously in patients with FMF.The aim of the study is to investigate the serum levels of procalcitonin and factor VIII together with traditional acute phase reactants in patients with FMF during the attack and attack free period.The study group comprised 21 FMF patients and 19 healthy children. The diagnosis of FMF was established according to the Tell-Hashomer criteria. The children with documented infections were excluded from the study. Blood samples were obtained from all the patients in three periods as within the first 72 hours of the attack period, 7 days and two-three months later FMF attack. White blood cell count (WBC), C reactive protein (CRP) erythrocyte sedimentation rate (ESR), fibrinogen, PCT and FVIII were measured. The same parameters were also evaluated in the control group. Mann-Whitney U test was used for the comparison of the variables.CRP and fibrinogen levels of the attack period were found to be significantly higher than the levels of the attack-free period and control group. Although during the attacks of FMF PCT and FVIII were found to be increased, the increase in the levels of PCT and FVIII did not reach to the cut-off values. These results showed that FVIII and PCT cannot be used instead of other acute phase proteins during acute attacks of FMF patients.