Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Ailesel Akdeniz ateşinde anemi

Anemia in familial Mediterrenean fever

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 115458 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Ailesel Akdeniz ateşi tekrarlayan ateş, peritonit ve artrit gibi poliserozit atakları ile süren bir hastalıktır. Ailesel Akdeniz ateşinin patogenezinde de sitokinlerin rol oynadığı çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Ailesel Akdeniz ateşinde enflamasyonun artmış olduğu bilinmekle birlikte KHA gelişip gelişmediğine dair bir çalışma bulunmamaktadır. Biz bu sebeple her iki durumda da enflamasyonun artmış olmasına dayanarak AAA'da KHA gelişip gelişmediğini,eğer KHA meydana geliyorsa kolşisinin bu tabloya etkisini araştırmayı amaçladık. Bu çalışmada ataksız dönemde olan, yeni tanı almış, kolşisin kullanmayan 17 AAA'lı olgu ile kolşisin tedavisi altında, takipli 36 AAA'lı olguyu ve 17 sağlıklı kontrol olgularını inceledik. Yeni tanılı AAA grubunda anemi oranı (9/17) % 52,9 bulundu. Buna karşılık anemi oranı kolşisin tedavisi alan grupta (11/36) % 30,6, kontrol grubunda ise (1/17) % 5,4 bulundu Birinci grubun ve 2. grubun anemi oranları istatistiksel olarak kontrol grubundan daha yüksek bulundu (p = 0,009). Yeni tanı alan AAA'lı hastalardaki anemi oranı, kolşisin tedavisi alan AAA'lı hastalardaki anemi oranına göre daha fazla olmakla birlikte istatistiksel fark saptanmadı (p >0,05). Olguların Hb değerleri incelendiğinde Lgrup ile 2. grup ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (P = 0,010). İkinci grup ile kontrol grubu arasında ise fark bulunmadı (p = 0,177). Kolşisin tedavisi alan grupta da, çalışma sırasındaki Hb düzeyi, tanı sırasındaki Hb düzeyinden anlamlı olarak yüksekti (p = 0,003). Bu veriler değerlendirildiğinde kolşisinin Hb düzeyine olumlu etkisi olduğu düşünülebilir. Her iki hasta grubunda da Hb ile serum demiri ve TS arasında pozitif korelasyon saptandı. sTfR ve sTfR/log ferritin sonuçları desteklemese de bu veriler aneminin demir eksikliği kökenli olabileceğini şeklinde yorumlandı. Çalışmamızda da IL-6 düzeyi yeni tanı alan AAA'lı hastalarda, kolşisin tedavisi alan AAA'lı hastalar ve kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Ancak çalışmamızda her iki hasta grubumuzda anemik olan hastalar ile olmayanlar arasında IL-6'nın anlamlı farklılığını bulamadık. Bu nedenle oluşan anemide sitokinlerin ve buna bağlı olarak gelişen enflamasyonun etkisini net olarak gösteremedik. Sonuç olarak AAA'lı hastalarda KHA bulgularını net olarak gösteremesek de ailesel Akdeniz ateşinde oluşan anemide DEA ile birlikte artmış 49sitokinler ve enflamasyonun da etkili olabileceği vaka sayısının arttırılması ile daha belirgin olarak gösterilebilir. 50 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: