Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Ebelik Anabilim Dalı

Ailesinde servikal kanser olan ve olmayan kadınların erken tanılama konusundaki davranışları

Behavior of women with and without a family history of cervical cancer about early diagnosis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 384397 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günaydın, C. (2013). Ailesinde Servikal Kanser Olan ve Olmayan Kadınların Erken Tanılama Konusundaki Davranışları. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik ABD, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Araştırma, ailesinde servikal kanser olan ve olmayan kadınların erken tanılama konusundaki davranışlarını ölçmek ve değerlendirmek, Pap Smear Testi konusuna dikkatlerini çekmek, davranışlarında farkındalık yaratmak amacıyla karşılaştırmalı tanımlayıcı olarak planlandı. Araştırmanın örneklemini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Jinekoloji-Onkoloji Bölümü, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Hastalıkları?na 08.06.2011-07.09.2012 tarihleri arasında başvuran kadın hastaların yakınları (N=253) oluşturdu. Verilerin toplanmasında ?Ailesinde Servikal Kanser Olan ve Olmayan Kadınların Erken Tanılama Konusundaki Davranışlarının Saptanması? Anket Formu ve Miller Davranış Biçimi Ölçeği (MDBÖ) olmak üzere iki ayrı veri toplama aracı kullanıldı. Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesi SPSS for windows 20.0 istatistik paket programı ile yapıldı. Ailesinde servikal kanser olan katılımcıların %61,0?inin, ailesinde servikal kanser olmayan katılımcıların %19,0?unun servikal kanserden korunmak için erken tanılama yöntemi uyguladığı bulundu. Ailede servikal kanserli bireyin olmasının erken tanılama davranışlarını etkilediği belirlendi. Sonuç olarak, ailesinde servikal kanser olan kadınların servikal kanser ve Pap Smear Testi konusundaki bilgi düzeyleri, Pap Smear Testi yaptırma oranları ailesinde servikal kanser olmayan kadınlara göre yüksek olduğu, bu kadınların genel topluma göre servikal kanser hakkında bilgilenme konusunda daha duyarlı olduğu saptandı. Ailesinde servikal kanser olan kadınların MDBÖ ortalama puanları, ailesinde servikal kanser olmayan kadınlara göre anlamlı farklılık göstermedi. Genel olarak araştırmaya katılan kadınların servikal kanser konusunda bilgi almaya istekli oldukları, fakat bu durumu davranışa dönüştüremedikleri saptandı. Anahtar Kelimeler: Servikal Kanser, Pap Smear Testi, Human Papilloma Virüs, Ebelik.

Summary:

Günaydın, C. (2013). Behavior of women with and without a family history of cervical cancer about early diagnosis. Istanbul University Institute of Health Sciences, Midwifery Department. Master's Thesis. Istanbul. The study has been planned as comparative and definitional work to measure and assess behaviors of women with and without a family history of Cervical Cancer about Early Diagnosis, draw attention on Pap Smear Test, and raise awareness on their behaviors. The sampling of study consists of relatives of women patients (N=253) applying to Istanbul Universty Istanbul Faculty of Medicine, Department of Gynecology ? Oncology, Istanbul Universty Oncology Institute, Istanbul Universty Istanbul Faculty of Medicine, Department of Internal Diseases in between 08.06.2011-07.09.2012. The two different data collecting tools have been used in collecting data as ?Determination of Behavior of Women with and without a family history of Cervical Cancer about Early Diagnosis? Survey Form and Miller Behavioral Style Scale (MBSS). The assessment of data obtained in the study is made with the SPSS for windows 20.0 statistics pack program. It has been found that 61,0% of participants with a family history of cervical cancer and 19,0% of participants without a family history of cervical cancer have used early diagnosis method to protect from cervical cancer. It has been specified that the behavior of early diagnosis has been affected by the presence of individual with cervical cancer in the family. In conclusion, it has been found out that the knowledge level of women with a family history of cervical cancer on cervical cancer and Pap Smear Test and the ratio to make Pap Smear Test is higher than women without a family history of cervical cancer, and these women are more sensitive about getting information about cervical cancer than general community. The MBSS average points of women with a family history of cervical cancer do not show significant difference than women without a family history of cervical cancer. It has been found that the women who participate in study are willing to get information about cervical cancer; however they don?t turn this situation into behavior. Keywords: Cervical Cancer, Pap Smear Test, Human Papilloma Virus, Midwifery.