Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Çocuk Sağlığı Enstitüsü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Ailesinde sigara içme hikayesi olan 6-14 yaş grubu çocukların solunum fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi

The Pulmonary functions of children between ages of 6-14 years, who belong parents to families with smoking history

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 115429 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bu çalışmada sigara içen ve içmeyen ailelerin 6-14 yaş grubundaki çocuklarının solunum fonksiyonları değerlendirilmiştir. Sigara içmeyen ailelerin çocukları l.grup ve içenlerinki 2.grup olarak isimlendirilmiştir. Vaka sayısı,yaş ortalaması FVC ve FEVİ ortalamaları 1. grupta sırasıyla 32,8±2, 1931+627,1729+566 dır. Aynı değerler 2.grupta 59,8±1, 1786+.453, 1589±733 dur.İki gruba anne babaların eğitimi, atopi, sosyoekonomik durumlarını ve ev içi hava kirliliğini yansıtarak sorular bir anket aracılığı ile sorulmuş,hiçbir parametre açısından istatistiksel fark bulunmamıştır. İki grupta FVC ve FEVı parametrelerinin boy ile yapılan lineer regresyon analizinde, 2.grubun eğiminin 1. gruptan biraz daha az olduğu saptanmıştır (FVC için r =0,903 ve 0,840 ve FEVı için r =0,883 ve 0,849 ). Sonuç olarak iki grup arasındaki farkı kesitsel bir çalışmada göstermek zor olmakla birlikte regresyon analizleri bu farkı ima etmektedir. 36

Summary:

SUMMARY In this study, the pulmonary functions of children between ages of 6-14 years, who belong parents to families whit-and whitout smoking history, were evaluated. The children of non smoking were members of group 1 and group 2 consisted of children with smoking parents. The number of cases, mean age, mean FVC valve and mean FEVi valve are in group 1 32 ; 8+2 ;1931±627 ml;1729±566 ml; respectively.The same parameters in group 2 are 59; 8+1 ; 1786+453, respectively. A questionnaire, which displays the educational, socioeconomic status and atopic background of the parents, as well as the indoor pollution, was applied to both groups. No statistical significant differents was found in these parameters. Between FVC, FEVi valves height of children in both groups. In group 1 the r valves for FVC and FEVi were 0,903 and 0,883 respectively. In group 2,the r valves for these parameters were 0,840 and0,849. The difference between two groups is difficult to be shown in a cross-sectional study, but the regression analysis gives clues about the existence of such a difference. 37